På Lärarförsäkringars webbplats använder vi oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse. Mer information om cookies.

Lärarförsäkringars logotyp.

Läs mer om Hemförsäkringen

VAR OCH FÖR VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Hemförsäkringen omfattar alla i ditt hushåll som är folkbokförda och bosatta i din bostad – förutsatt att ni har gemensamt hushåll. Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den dessutom i hela världen under de 45 första resdagarna.

Försäkringen gäller för din lösa egendom som är avsedd för privat bruk. Den gäller också för saker som ni hyrt eller lånat för privat bruk. Vissa saker är dock undantagna, t. ex. byggnader, bilar och båtar. För sådana saker måste du ha speciella försäkringar.

VAD INNEHÅLLER HEMFÖRSÄKRING BAS?
Egendomsskydd för lösöre
Fullvärde.

Egendomsskyddet gäller för ett stort antal skadehändelser. Här beskriver vi några av de vanligaste.

Brand, blixt, explosion
• Skador som beror på att hela eller delar av hemmet skadas av en brand, att blixten slår ner eller något exploderat.
• Extra kostnader som du får om bostaden inte kan användas när den repareras.

Läckage
• Skador som beror på ett läckage i värme-, vatten- eller avloppsledning i hemmet.
• Om akvariet går sönder och läcker ut vatten.
• Läckage i badrum.
• Extra kostnader som du får om bostaden inte kan användas när den repareras.

Inbrott, stöld och skadegörelse
• Saker som stulits vid ett inbrott i hemmet, bilen eller annan låst plats.
• Saker som skadats eller stulits ur ett förråd.
• Saker som du har med dig.

Rån eller stöld
• Om du blir rånad – sakerna som du blev av med och i vissa fall kan du även få överfallsersättning.
• Om du blir bestulen på saker som du har med dig – men bara om gärningsmannen rycker till sig egendomen inom ditt räckhåll på ett sätt så att du omedelbart upptäcker stölden.

När naturen ställer till det
• Skador på saker i hemmet som beror på storm, hagel, snötryck, översvämning eller
av ett vilt djur som tagit sig in i hemmet.

Reseskydd
Reseskyddet gäller under resans 45 första dagar oavsett vart i världen du reser. Stöld av och vissa andra skador på ditt resgods ingår. Även ansvars-, överfalls- och rättsskyddet följer med dig på resan. Om någon av de försäkrade blir akut sjuk eller råkar ut för olycksfall under resan betalas kostnader för läkarvård, sjukhusvård, mediciner med mera. Vid sjukdom ersätts kostnader för vård i längst 60 dagar, vid olycksfall i längst 3 år. Om ett olycksfall leder till invaliditet eller dödsfall lämnas också ersättning. Andra kostnader som du kan få ersättning för är outnyttjad resekostnad, merkostnader för kost, logi och hemresa, förseningar med mera. Vissa undantag finns. Bland annat ersätts inte kostnader efter 28:e graviditetsveckan, vistelse på hälsocenter och liknande eller kostnader som du kan få ersatta från annat håll.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen gäller om du krävs på skadestånd för person- eller sakskada. Då utreder vi skadeståndsskyldigheten och betalar det skadestånd som du blir skyldig att betala. Försäkringen gäller för privatlivet och täcker alltså inte händelser i samband med yrkesverksamhet. Det finns fler begränsningar, till exempel gäller inte försäkringen om du blir skadeståndsskyldig mot någon medförsäkrad. Ansvarsförsäkringen täcker skadestånd på högst 5 miljoner kronor.

Rättsskyddsförsäkring
Rättskyddsförsäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist som kan leda till rättegång. Rättsskyddet gäller dock inte för tvister som enbart kan prövas av länsrätt, kammarrätt, regeringsrätt eller hyresnämnd. Vissa tvister är undantagna, till exempel skilsmässotvister.

Överfallsskydd
Om du blir utsatt för våld (misshandel, överfall, våldtäkt) kan du få ersättning för dina personskador. Högsta ersättningsbeloppet är 1 000 000 kr. Ersättning efter ett överfall kan lämnas i form av överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Det finns undantag i skyddet, bland annat om du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas eller om du skadas av någon medförsäkrad.

ID-stöld
En identitetsstöld kan innebära att en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter köper varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Försäkringen hjälper dig att dygnet runt få hjälpa att förebygga, upptäcka och begränsa skadorna. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med oriktiga pengakrav och att radera oriktiga betalningsanmärkningar.


VAD INNEHÅLLER HEMFÖRSÄKRING MELLAN?
Hemförsäkring Bas
Se ovan.

Allrisk
• Om du skadar eller förlorar en sak på grund av en plötslig och oförutsedd händelse
– till exempel spiller kaffe i datorn eller tappar kameran i marken.
• Upp till 40 000 kr.
Dessutom för dig som 65 år eller äldre
– ingen självrisk på egendomsskador vid rån och överfall
– ersättning för kontanter upp till 3 000 kr
– ersättning för låsbyte vid förlust av nyckel

VAD INNEHÅLLER HEMFÖRSÄKRING STOR?
Hemförsäkring Bas + Mellan
Se ovan.

Allrisk Extra
• Om du skadar eller förlorar en sak på grund av en plötslig och oförutsedd händelse.
• Upp till 80 000 kr – kontanter upp till 3 000 kr.
• Ersättning för låsbyte vid förlust av nyckel.
• Självrisk 750 kr.
• Överfallsskyddet gäller utan självrisk.
• Du slipper åldersavdrag för hemelektronik som är yngre än
fyra år. Gäller dock inte kamera, mobil eller bärbar musikspelare.

Resklar
Resklar gäller för ett obegränsat antal resor i hela världen under de första 45 resdagarna.

• Avbeställningsskyddet lämnar ersättning om du måste avbeställa resan på grund av till exempel olycksfall eller akut sjukdom. Vissa begränsningar finns, bland annat för sjukdom som inte är akut.

• Ersättningsresa innebär att du får kostnader för själva resan ersatta om du är sjuk under mer än halva den planerade restiden. Högsta ersättning är 40 000 kronor per person och skadetillfälle.

• Om du hyr en bil utomlands och en skada inträffar kan ersättning lämnas för självrisken med upp till 10 000 kronor.

• Om du inte kan använda skid-, golf eller dykutrustning som du har med dig på resan på grund av försening, stöld eller skadegörelse kan du få ersättning med 500 kronor per person och dag för att hyra likvärdig utrustning, max 2 000 kronor per person.

• Om du inte kan utnyttja en aktivitet på resan, exempelvis en kursavgift eller greenfee, på grund av sjukdom eller olycksfall lämnas ersättning i dagsandelar av resans pris.

• Om det allmänna färdmedel du ska resa med, till exempel flyg, försenas mer än 6 timmar lämnas ersättning med 600 kronor och därefter med ytterligare 600 kronor för var tolfte timme. Högsta ersättning är 5 000 kronor per person.

• Om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan utnyttja evenemangsbiljetter till t ex konsert-, teater – eller idrottsbiljett kan ersättning lämnas med biljettkostnaden om den överstiger 300 kronor, högsta ersättning är 5 000 kronor per försäkring.


SJÄLVRISK
Grundsjälvrisken är 1 500 kronor. För Hemförsäkring Stor är självrisken 750 kr . Rättsskydd gäller med en självrisk på 20 % av kostnaden, dock lägst 1 500 kronor.

Högsta ersättningsbelopp

Ersätter
Egendom på annan plats än i bostaden Bas 40 000 kr, Mellan och Stor 80 000 kr
Cykel 20 000 kr
Tvätt i tvättstuga 5 000 kr
Egendom förvarad i bil 2 000 kr
Kontanter 3 000 kr
Kontanter på resa med flera medförsäkrade 6 000 kr
Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar 10 000 kr
Smycken 250 000 kr
Brygga och uthus på annans mark 60 000 kr
Fast inredning som du äger och har bekostat 60 000 kr
Inglasad balkong 60 000 kr
Ansvarsförsäkring 5 000 000 kr
Rättsskyddsförsäkring 300 000 kr
Överfallsskydd 1 000 000 kr

 

Begränsningar och aktsamhetskrav
Vissa begränsningar och aktsamhetskrav finns när det gäller egendomsskyddet. Bland annat gäller speciella regler för stöldbegärlig egendom (kameror, mobiltelefoner m.m.) och för kontanter, värdehandlingar och frimärken. Tänk på att vara aktsam – lås dörrar när du går hemifrån och lämna inte värdesaker obevakade.

Hur värderas egendom?
För att du ska få full ersättning är det viktigt att du dokumenterar vad som finns i hemmet. Du kan t.ex. fotografera, skriva inventarielista, spara kvitton och ordna värderingsintyg (för särskilt värdefulla saker). Förvara alltid denna dokumentation någonstans utanför hemmet.
Det är din ekonomiska förlust som ersätts, inte affektionsvärdet. Folksam har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom.
Lös egendom värderas med utgångspunkt från marknadsvärdet vid skadetillfället (vad det kostar att köpa en likadan egendom i samma skick som den skadade).

Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner".

AVTALSNUMMER
14600

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
Det finns vissa föremål och situationer som kräver lite extra försäkringsskydd, och då är det bra att ha någon av våra tilläggsförsäkringar.
Läs mer om tilläggsförsäkringarna Läs mer

 

Utskrift från www.laraforsakringar.se

Länk till dokumentet:
https://www.lararforsakringar.se/web/lfors.nsf/doc/0033E730?OpenDocument