På Lärarförsäkringars webbplats använder vi oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse. Mer information om cookies.

Lärarförsäkringars logotyp.

Läs mer om Barnförsäkring

BAS ELLER STOR
Barnförsäkring Bas har ett försäkringsbelopp på 25 prisbasbelopp. Du som vill ha en större trygghet för dina barn kan välja Barnförsäkring Stor med ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp. Det försäkringsbelopp du väljer avgör hur stor ersättningen blir i flera av de ingående momenten.

SÅ LÄNGE GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
Barnförsäkringen gäller till och med det kalenderår barnet fyller 25 år.

VEM KAN FÖRSÄKRINGEN TECKNAS FÖR?
Barnförsäkringen kan tecknas för barn som inte fyllt 18 år. Den kan tecknas för både bonusbarn och barnbarn.

VAD INNEHÅLLER BARNFÖRSÄKRING BAS?

Vid sjukdom

Läke- och resekostnader
Nödvändiga kostnader efter en självrisk som är 3% av prisbasbeloppet i längst 3 år från det att sjukdomen visade sig.

Vid sjukdom och olycksfall

Övriga reskostnader
Ersättning för resa mellan bostaden och den fasta arbets- eller utbildningsplatsen i längst 3 år från det att sjukdomen visade sig.

Hjälpmedel vid bestående invaliditet
Nödvändiga och skäliga kostnader upp till 224 000 kr (5 prisbasbelopp) inom 5 år från det att skadan inträffade.

Akutersättning vid sjukvård över natt
Ersättning med 600 kr om den försäkrade är inskriven över natt. Högst två gånger per tolvmånadersperiod.

Hjälpmedel vid dyslexi och dyskalkyli
Vid diagnosen dyslexi eller dyskalkyli kan schablonersättning för hjälpmedelskostnader lämnas med 3 000 kronor.

Ersättning vid sjukhusvistelse
Ersättning med 500 kronor per dag i längst 365 dagar vid sjukhusvistelse.

Vård i hemmet efter sjukhusvistelse
Ersättning med 500 kronor per dag i längst 30 dagar för försäkrad yngre än 16 år. Vårdbehovet ska kvarstå i minst 14 dagar från första sjukhusvårdsdagen. Ersättning för högst 365 dagar sammantaget för sjukhusvistelse och för vård i hemmet.

Vårdkostnader
Vårdbidrag
Ersättning med upp till 112 000 kr (2,5 prisbasbelopp) per år om vårdbidrag beviljas.

Tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn
Ersättning med upp till 112 000 kr (2,5 prisbasbelopp) per år om tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn beviljas. En förutsättning är att vårdbehovet kvarstår minst 14 dagar räknat från första föräldrapenningdagen.

Fritidsaktivitet
Ersättning med upp till 4 000 kronor per tolvmånaders period i högst tre perioder för organiserad aktivitet som genomförs efter att den försäkrade har fyllt sex år. Den medicinska invaliditetsgraden måste uppgå till minst 20 procent.

Krisbehandling för försäkrat barn
Om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa på grund av ett olycksfall, rån, hot, överfall, våldtäkt eller dödsfall inom familjen kan ersättning lämnas för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som försäkringsgivaren anvisar.

Krisbehandling för nära anhörig
Har nära anhörig till den försäkrade drabbats av psykisk ohälsa på grund av den försäkrades dödsfall eller ersättningsberättigande olycksfallsskada eller sjukdom kan ersättning lämnas för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som försäkringsgivaren anvisar.

Dödsfallsbelopp
Ersättning med 44 800 kr (1 prisbasbelopp) oavsett dödsorsak.

Medicinsk invaliditet
Försäkringsbeloppet är 1 120 000 kr (25 prisbasbelopp). Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Från 16% medicinsk invaliditet höjs ersättningen med ett tilläggsbelopp. Högsta ersättning är 3 360 000 kr (300 procent av försäkringsbeloppet).

Ekonomisk invaliditet
Försäkringsbeloppet är 1 120 000 kr (25 prisbasbelopp). Ersättning lämnas om arbetsoförmågan blir bestående och minst halv sjukersättning (ej tidsbegränsad) beviljas innan försäkrad fyllt 32 år eller minst halv aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning beviljas under minst sju år innan försäkrad fyllt 32 år. Högsta ersättning är 100 procent av försäkringsbeloppet.

Aktivitetskapital
Ersättning med upp till 112 000 kr (2,5 prisbasbelopp) per år kan lämnas till försäkrad som på grund av olycksfall eller sjukdom blir arbetsoförmögen och beviljas Aktivitetsersättning.

Ärr
Ersättning beräknas efter tabell. Bagatellartade ärr ersätts ej.

Vissa diagnoser och händelser
Ersättning med 10% av valt invaliditetsbelopp om den försäkrade drabbas av cancer, cancer in situ, hjärntumör sjukdomar i hjärnans kärl, hjärnskador, hjärnhinneinflammation , MS, barnreumatism, SLE, Crohns sjukdom, ulcerös kolit. Transplantation av: njurar, lever, lungor, hjärta, bukspottkörtel, cellöar, eller tarm. Brännskada från grad 2 och minst 10 procent av kroppsytan

Vid olycksfall

Läke- och resekostnader
Nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling i längst 3 år från det att olycksfallet inträffade.

Tandskadekostnader
Nödvändiga kostnader i max 5 år

Skadade kläder och glasögon
Ersättning med upp till 11 200 kr (0,25 prisbasbelopp).

VAD INNEHÅLLER BARNFÖRSÄKRING STOR?

Barnförsäkring Bas
Se ovan.

Medicinsk invaliditet
Försäkringsbeloppet är 50 prisbasbelopp. Utbetalas enligt samma villkor som medicinsk invaliditet ovan. Högsta ersättning är 6 720 000 kr.

Ekonomisk invaliditet
Försäkringsbeloppet är 50 prisbasbelopp. Utbetalas enligt samma villkor som ekonomisk invaliditet ovan. Högsta ersättning är 2 240 000 kr. Alla ersättningar är skattefria. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

VIKTIGT ATT VETA

Om du tecknar försäkringen efter att barnet har fyllt sex år så har den två viktiga begränsningar för vissa sjukdomar: antingen gäller försäkringen inte alls eller så måste försäkringen ha varit gällande i ett år. Det finns begränsningar i ersättningen för vissa sjukdomar, till exempel blödarsjuka, epilepsi och cystisk fibros. För dem får du bara upp till tio procent i medicinsk invaliditet (nedsatt kroppsfunktion) och ingen ersättning för vårdkostnader eller ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga). Du kan inte få full ersättning för sjukdom förrän du haft försäkringen i ett halvår.

Det finns vissa begränsningar för ersättning vid utlandsvistelse, krig, atomreaktion samt vissa terrorhandlingar.

AVTALSNUMMER
14605

Utskrift från www.laraforsakringar.se

Länk till dokumentet:
https://www.lararforsakringar.se/web/lfors.nsf/doc/003BF0A1?OpenDocument