På Lärarförsäkringars webbplats använder vi oss av cookies för att förbättra din användarupplevelse. Mer information om cookies.

Lärarförsäkringars logotyp.

Fritidshusförsäkring

Även fritidshuset måste tas väl om hand. På landet vill man ju bara ha det lugnt och okomplicerat. Fritidshusförsäkringen finns i två omfattningar: Bas och Stor.

VAD INNEHÅLLER FRITIDSHUSFÖRSÄKRING BAS?
Egendomsskydd för byggnader och tomt
Fullvärde vid: stöld och skadegörelse, brand, blixt med mera, läckage, översvämning, storm, hagel, snötryck, andra naturkatastrofer (lavin med mera), skador orsakade av vilda djur, hushållsmaskiner, installationer, glasrutor, vissa trafikskador, hyresbortfall.

Skadedjursförsäkring
Sanering av skadedjur (t. ex. getingar och råttor) samt skydd mot husbock, hästmyra och andra träskadeinsekter. Servicen ingår utan kostnad. Skadeanmälan görs till Anticimex. Högsta ersättning är 4 000 000 kr.

Ansvarsförsäkring
Lämnar ersättning för sak eller personskada som du orsakat genom oaktsamhet. Max 5 000 000 kr.

Rättskyddsförsäkring
Rättsskyddsförsäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist, dock inte för tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar, till exempel fastighetsbildningsmyndighet. Max 200 000 kr.

VAD INNEHÅLLER FRITIDSHUSFÖRSÄKRING STOR?
Fritidshusförsäkring Bas

Se ovan.

HusExtra
Gäller för plötsliga och oförutsedda händelser som inte ersätts av din vanliga villaförsäkring. Exempel på skador som kan ersättas är vatten eller färg som spills ut på golv, stötskador på golv och vägg och skador genom snötryck på altan- och balkongtak.

Max 150 000 kr. Åldersavdraget är begränsat till 20 000 kr. HusExtra ersätter även den förhöjda självrisken på översvämningsskador.

Skadedjurs- och hussvampsförsäkring
Skadedjursförsäkringen utökas med ett skydd mot hussvamp. Vid angrepp av äkta hussvamp gäller försäkringen med fullvärde.

Nyvärdesskydd för hushållsmaskiner
Du slipper åldersavdrag för hushållsmaskiner som är yngre än fyra år.

SJÄLVRISK
Grundsjälvrisken är 1 500 kronor.

Särskilda självrisker:

Läckage

• 10 procent av skadebeloppet, lägst 3 000 kronor vid skada orsakad av frysning.

• 3 000 kronor vid läckage genom vattentätt skikt.

• 3 000 kronor vid annan skada på byggnad.

Översvämning

• 10 procent av skadebeloppet, lägst 10 000 kronor.

• 10 000 kr vid ren baktrycksskada. Med ren baktrycksskada avses skada orsakad av att vatten inomhus tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn.

Vid frysskador på maskiner och installationer

• 10 procent av skadebeloppet, lägst 2 000 kronor och högst 10 000 kronor.

Rättsskydd

• 20 procent av kostnaden, lägst 1 500 kronor.

FÖRSÄKRINGSBELOPP
Byggnad kan försäkras till fullt värde eller till ett visst försäkringsbelopp. Vid ”fullvärde” finns ingen gräns för högsta ersättning. Om försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet är ersättning för skador på byggnaden begränsad till högst detta belopp.

Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner".

AVISERING OCH FÖRSÄKRINGSBESKED
Folksam aviserar samt skickar försäkringsbesked för fritidshusförsäkringen.

Läs mer om HusExtra Läs mer

Utskrift från www.laraforsakringar.se

Länk till dokumentet:
https://www.lararforsakringar.se/web/lfors.nsf/doc/003E1B4B?OpenDocument