Close

Om vår rådgivning

Kontaktuppgifter

Svenska Lärarförsäkringar AB (Lärarförsäkringar)
Organisationsnummer: 556431-9332
Besöksadress: Linnégatan 10, Stockholm
Utdelningsadress: Box 5097, 102 42 Stockholm
Telefon (växel): 08-442 87 10
Webbplats: www.lararforsakringar.se
E-post: kontaktformulär
Fax: 08-442 87 20

Uppdrag och ansvar

Vid vår rådgivning går vi igenom pensionssystemet och de valmöjligheter du har. Vi använder oss av pensionssammanställningen på www.minpension.se. Vid inloggningen på minpension.se kommer vi be dig identifiera dig med mobilt BankID.

Om du behöver komma igång med ett eget sparande till pensionen eller med ett eget sparande till något annat får du råd om det. Vi ser över ditt tjänstepensionssparande och ger dig rekommendationer om det finns något du behöver förändra. Se vilka produkter vi rekommenderar och vilka bolag vi samarbetar med under rubriken ”Registrering, tillstånd och samarbetspartners”.

Behöver du komplettera ditt övriga försäkringsskydd med någon av de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder ger vi dig råd om det.

Du kan själv ha specifika önskemål om att rådgivningen endast ska omfatta ett särskilt område, rådgivaren noterar då det i din rådgivningsdokumentation.

Vår roll är att ge råd utifrån den information om dig som var känd för oss vid rådgivningstillfället. Därför ställer vi inför eller under rådgivningen frågor till dig om din ekonomi, din familjesituation, din vilja att ta risk, den tid du ska spara, hur aktiv du vill vara i ditt sparande och din erfarenhet och kunskap om placeringar. Om du lämnar felaktig information, eller om du avstår från att lämna information, påverkar detta rådgivningen. Om något i din livs­situation förändras behöver din rådgivare informeras om detta.

Din rådgivare kan inte göras ansvarig för storleken på din framtida pension, övriga sparande eller för eventuella brister i ditt försäkringsskydd. Vid sparande i fonder finns inget garanterat belopp utan sparandets storlek beror på fondernas utveckling.

Genom förmedlingsfullmakt kan din rådgivare löpande ge dig personlig service och svara på dina frågor om den försäkring som rådgivaren hjälper dig att komma igång med eller rekommenderar dig att behålla. 

Vid intresse för familjejuridisk rådgivning rekommenderar vi vår samarbetspartner Stance juristbyrå och Juristjouren. För dig som har en hemförsäkring via Lärarförsäkringar rekommenderar vi vår samarbetspartner Familjens Jurist.

Skydd av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda och tillhandahålla försäkringar och pensionstjänster som en del av din medlemsservice. Läs mer om vår behandling av personuppgifter här

Registrering, tillstånd och samarbetspartners 

Lärarförsäkringars verksamhet är registrerad hos Bolagsverket, som anknuten försäkringsförmedlare och som försäkringsförmedlare med eget tillstånd från Finansinspektionen.

Bolagsverket:
Adress: 851 81 Sundsvall, 10            
Telefon: 060-18 40 00    
Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Lärarförsäkringars rådgivningsverksamhet har tillstånd från Finansinspektionen för livförsäkrings­förmedling (samtliga klasser).

Lärarförsäkringars registrering hos Bolagsverket och tillstånd från Finansinspektionen kan kontrolleras genom att kontakta respektive myndighet. För kontaktuppgifter till Finansinspektionen se under rubriken ”Tillsynsmyndigheter”.

Om du behöver starta ett eget sparande till pensionen, eller ett eget sparande till något annat, rekommenderar vi sparande i kapitalförsäkring med traditionell förvaltning hos Folksam ömsesidig livförsäkring eller i kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå hos Nordnet Pensionsförsäkring AB. Din ekonomi, familjesituation, mål och syfte för ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden avgör vilken försäkring och placering som vi rekommenderar dig. Läs mer här.

Om vi rekommenderar dig som är kommunalt anställd lärare att göra ett val för din tjänstepension rekommenderar vi Lärarfonder (försäkring med fondförvaltning genom Folksam fondförsäkringsaktiebolag) eller KPA (försäkring med traditionell förvaltning). Om vi rekommenderar dig som tillhör ITP-avtalet att göra ett val för din tjänstepension rekommenderar vi Alecta eller det bolag där du redan är kund så att ditt sparande blir lättare att överblicka.

Inom ITPK är följande bolag valbara; Futur Pension, Handelsbanken, Swedbank, SPP och Movestic. Om din ITPK kan placeras i bolag där du redan är kund rekommenderar vi det bolaget så att ditt sparande blir lättare att överblicka.

De råd du får har sin utgångspunkt i din ekonomi, familjesituation, mål och syfte för ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden. Läs mer här.

Om du behöver komplettera ditt övriga försäkringsinnehav rekommenderar vi de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder och förmedlar som anknuten försäkringsförmedlare. Lärarförsäkringar är anknutna till Folksam, Bliwa och Sveland. För närmare information om de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder och förmedlar som anknuten försäkringsförmedlare, se Lärarförsäkringars webbplats. Läs mer här.

Ersättningsinformation

Vår verksamhet finansieras inte genom din medlemsavgift utan genom ersättning från försäkringsgivarna för att vi tar hand om administration och service kring försäkringarna. Det blir inte dyrare för dig att vända dig till oss som förmedlare.

Av den ersättning som Lärarförsäkringar får går ingen ersättning direkt vidare till våra enskilda medarbetare. Våra medarbetare har fast lön och ingen individuell provision eller bonus. Lärarförsäkringars verksamhet är inte vinstdrivande utan eventuellt överskott används för att förbättra servicen till dig som kund.

De flesta av våra kunder betalar för de försäkringar de har genom Lärarförsäkringar tillsammans med medlemsavgiften. Det är en kostnadseffektiv hantering som bidrar till att hålla kostnaderna för administrationen nere. Du som med hjälp av våra rådgivare startar ett sparande hos Folksam eller Nordnet betalar däremot för de försäkringarna direkt till dem.

Den ersättning som Lärarförsäkringar erhåller som anknuten försäkringsförmedlare kallas för administrationsersättning: Det finns tre typer av upplägg för administrationsersättning 2021; 1) För vissa försäkringar får vi en fast summa från 0 kr till 428 kr/försäkring och år 2) för en försäkring får vi 5% av premien och 3) för några utvalda produkter får vi ingen administrationsersättning i kronor eller i viss procent av premien utan kan på egen hand besluta vilket påslag som krävs för att täcka våra kostnader över tid, idag är det en fast summa på 0 kr till 360 kr/försäkring och år.

Ersättning vid förmedling av sparandeprodukter

Om du startar ett eget sparande i en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning hos Folksam får vi en ersättning som beräknas utifrån varje insättning multiplicerat med 3 % (sk premieprovision). Årligen får vi en ersättning på kapitalvärdet multiplicerat med 0,1 % (sk beståndsvårdsersättning).

Om du före den 1 feb 2018 har statat ett eget sparande hos Folksam där vi fått en ersättning sk up-front och sedan avslutar ditt sparande inom 36 månader räknat från den månaden då du startade sparandet får vi betala tillbaka ersättning till försäkringsbolaget. Detta kallas att vi har ett annullationsansvar.

Om du startar ett eget sparande i en kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå hos Nordnet Pensionsförsäkring AB får vi ingen ersättning eftersom det är du själv som vänder dig till Nordnet och startar sparandet. Vi lämnar inte någon förmedlingsfullmakt till Nordnet och kan därför inte svara dig på några specifika frågor om det sparande som du sedan har hos dem.

Om du väljer att placera ditt tjänstepensionssparande i Lärarfonder får vi 300 kr i ersättning från Folksam fondförsäkringsaktiebolag för den service vi ger till dig i samband med detta. Vi får även motsvarande ersättning om vi ger dig service i samband med flytt av ditt tjänstepensionskapital till Lärarfonder.

Tillsynsmyndigheter 

Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn:

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08 787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Vår marknadsföring står under Konsumentverkets tillsyn:
Adress: Box 48, 651 02 Karlstad.
Telefon: 0771–42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Våra pensionsrådgivare är anställda av Lärarförsäkringar och registrerade hos InsureSec www.insuresec.se. För kontroll av anställda se Finansinspektionens företagsregister.

Distans- och hemförsäljningslagen

Genom distans- och hemförsäljningslagen gäller 14 dagars ångerrätt. För livförsäkringar gäller 30 dagars ångerrätt. Kontakta din rådgivare om du ångrar det avtal du ingått.

Klagomål och tvist

Missförstånd eller oenigheter kan ofta klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför kontakt med din rådgivare, eller med vår klagomålsansvariga genom vårt kontaktformulär här på vår webbplats, om det är något du inte är nöjd med.

Som konsument har du också möjlighet att vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket eller till den kommunala konsumentvägledningen.

En eventuell tvist kan prövas av allmän domstol. Som konsument kan du också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvist. Om du anser att våra pensionsrådgivare har brutit mot InsureSec:s regelverk eller god försäkringsdistributionssed kan du göra en anmälan till InsureSec som utreder frågan.

Kontaktuppgifter till samtliga instanser finner du ovan under rubriken "tillsynsmyndigheter".

Ansvarsförsäkring

Enligt lagen om försäkringsdistribution gäller ansvar för ren förmögenhetsskada som har orsakats genom uppsåt eller oaktsamhet. Eventuellt anspråk på skadeståndsersättning måste göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att eventuell skada har uppkommit. Det finns möjlighet att rikta krav på ersättning direkt från försäkringsgivaren för ansvarsförsäkringen. Högsta ersättning vid försäkringsförmedling är 1 250 000 EURO per skada och 2 500 000 EURO per år.

If skadeförsäkring (organisationsnummer 516401-8102) är försäkringsgivare för ansvarsförsäkringen.
Adress: Barks väg 15, 106 60 Bergshamra, Stockholm
Telefon: 0771 – 43 00 00
Webbplats: www.if.se

Vid förmedling av försäkringar som anknuten förmedlare gäller försäkringsbolagens ansvar för ren förmögenhetsskada. Kontaktuppgifter till de försäkringsbolag som Lärarförsäkringar är anknutna till (Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkringar) finner du här.