Close

Idag 2 april har vi stängt i telefon från klockan 14.15 p.g.a. utbildning.

Om vår rådgivning

Kontaktuppgifter

Svenska Lärarförsäkringar AB (Lärarförsäkringar)
Organisationsnummer: 556431-9332
Besöksadress: Linnégatan 10, Stockholm
Utdelningsadress: Box 5097, 102 42 Stockholm
Telefon (växel): 08-442 87 10
Webbplats: www.lararforsakringar.se
E-post: kontaktformulär
Fax: 08-442 87 20

Uppdrag och ansvar

Vid rådgivningen går vi igenom pensionssystemet och de valmöjligheter du har. Vi använder oss av pensionssammanställningen på www.minpension.se. Vid inloggningen på minpension.se kommer vi be dig identifiera dig med mobilt BankID.

Om du behöver komma igång med ett eget sparande till pensionen eller med ett eget sparande till något annat får du råd om det. Vi ser över ditt tjänstepensionssparande och ger dig rekommendationer om det finns något du behöver förändra. Se vilka produkter vi rekommenderar och vilka bolag vi samarbetar med under rubriken ”Registrering, tillstånd och samarbetspartners”.

Behöver du komplettera ditt övriga försäkringsskydd med någon av de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder ger vi dig råd om det.

Du kan själv ha specifika önskemål om att rådgivningen endast ska omfatta ett särskilt område, rådgivaren noterar då det i din rådgivningsdokumentation.

Vår roll är att ge råd utifrån den information om dig som var känd för oss vid rådgivningstillfället. Därför ställer vi inför eller under rådgivningen frågor till dig om din ekonomi, din familjesituation, din vilja att ta risk, den tid du ska spara, hur aktiv du vill vara i ditt sparande och din erfarenhet och kunskap om placeringar. Om du lämnar felaktig information, eller om du avstår från att lämna information, påverkar detta rådgivningen. Om något i din livs­situation förändras behöver din rådgivare informeras om detta.

Din rådgivare kan inte göras ansvarig för storleken på din framtida pension, övriga sparande eller för eventuella brister i ditt försäkringsskydd. Vid sparande i fonder finns inget garanterat belopp utan sparandets storlek beror på fondernas utveckling.

Genom förmedlingsfullmakt kan din rådgivare löpande ge dig personlig service och svara på dina frågor om den försäkring som rådgivaren hjälper dig att komma igång med eller rekommenderar dig att behålla. 

Vid intresse för familjejuridisk rådgivning rekommenderar vi vår samarbetspartner Stance juristbyrå och Juristjouren. För dig som har en hemförsäkring via Lärarförsäkringar rekommenderar vi vår samarbetspartner Familjens Jurist.

För att Lärarförsäkringar ska kunna utföra uppdraget som försäkrings­förmedlare registreras dina kund­uppgifter hos oss. Behandling av dina person­uppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag kan dina person­uppgifter komma att behandlas av bolag som vi sam­arbetar med, t.ex. en försäkrings­givare. Enligt person­uppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av de person­uppgifter vi har om dig. Du har rätt att kostnads­fritt ta del av de person­uppgifter vi har om dig en gång per år.

Registrering, tillstånd och samarbetspartners 

Lärarförsäkringars verksamhet är registrerad hos Bolagsverket, som anknuten försäkringsförmedlare och som försäkringsförmedlare med eget tillstånd från Finansinspektionen.

Bolagsverket:
Adress: 851 81 Sundsvall, 10            
Telefon: 060-18 40 00    
Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Lärarförsäkringars rådgivningsverksamhet har tillstånd från Finansinspektionen för livförsäkrings­förmedling (samtliga klasser).

Lärarförsäkringars registrering hos Bolagsverket och tillstånd från Finansinspektionen kan kontrolleras genom att kontakta respektive myndighet. För kontaktuppgifter till Finansinspektionen se under rubriken ”Tillsynsmyndigheter”.

Om du behöver starta ett eget sparande till pensionen, eller ett eget sparande till något annat, rekommenderar vi sparande i kapitalförsäkring med traditionell förvaltning hos Folksam ömsesidig livförsäkring eller i kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå hos Nordnet Pensionsförsäkring AB. Vi kan också rekommendera dig sparande i kapitallivränta med traditionell förvaltning hos Folksam ömsesidig livförsäkring. Din vilja att ta risk, den tid du ska spara, hur aktiv du vill vara i ditt sparande samt din erfarenhet och kunskap om placeringar avgör vilken försäkring vi rekommenderar dig. Läs mer här.

Om vi rekommenderar dig som är kommunalt anställd lärare att göra ett val för din tjänstepension rekommenderar vi Lärarfonder (försäkring med fondförvaltning genom Folksam fondförsäkringsaktiebolag) eller KPA (försäkring med traditionell förvaltning). Om du får rådet att göra ett premiepensionsval rekommenderar vi Lärarfonder eller Folksams utbud av premiepensionsfonder. Om AP7Såfa är passande för dig kan du även få rådet att placera din premiepension i det alternativet. Din vilja att ta risk, den tid du ska spara, hur aktiv du vill vara i ditt sparande samt din erfarenhet och kunskap om placeringar avgör vilka rekommendationer vi lämnar till dig. Läs mer här.

Om du behöver komplettera ditt övriga försäkringsinnehav rekommenderar vi de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder och förmedlar som anknuten försäkringsförmedlare. Lärarförsäkringar är anknutna till Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkringar. För närmare information om de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder och förmedlar som anknuten försäkringsförmedlare, läs mer här.

Ersättningsinformation

Vår verksamhet finansieras inte genom din medlemsavgift utan genom ersättning från försäkringsgivarna för att vi tar hand om administration och service kring försäkringarna. Det blir inte dyrare för dig att vända dig till oss som förmedlare. Av den ersättning som Lärarförsäkringar får går ingen ersättning direkt vidare till våra enskilda medarbetare. Våra medarbetare har fast lön och ingen individuell provision eller bonus. Lärarförsäkringars verksamhet är inte vinstdrivande utan eventuellt överskott används för att förbättra servicen till dig som kund.

De flesta av våra kunder betalar för de försäkringar de har genom Lärarförsäkringar tillsammans med medlemsavgiften. Det är en kostnadseffektiv hantering som bidrar till att hålla kostnaderna för administrationen nere. Du som med hjälp av våra rådgivare startar ett sparande hos Folksam eller Nordnet betalar däremot för de försäkringarna direkt till dem.

Den ersättning som Lärarförsäkringar erhåller som anknuten försäkringsförmedlare kallas för administrationsersättning. Det finns tre typer av upplägg för administrationsersättning 2020. 1) För vissa försäkringar får vi en fast summa från 0 kr till 425 kr/försäkring och år 2) för en försäkring får vi 5% och 3) för några utvalda produkter får vi ingen administrationsersättning i kronor eller i viss procent av premien utan kan på egen hand besluta vilket påslag som krävs för att täcka våra kostnader, idag är det en fast summa på 0 kr till 372 kr/försäkring och år.

Ersättning vid förmedling av sparandeprodukter

Om du före den 1 feb 2018 har statat ett eget sparande hos Folksam där vi fått en ersättning sk up-front och sedan avslutar ditt sparande inom 36 månader räknat från den månaden då du startade sparandet får vi betala tillbaka ersättning till försäkringsbolaget. Detta kallas att vi har ett annullationsansvar.

Om du startar ett eget sparande i en kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå hos Nordnet Pensionsförsäkring AB får vi ingen ersättning eftersom det är du själv som vänder dig till Nordnet och startar sparandet. Vi lämnar inte någon förmedlingsfullmakt till Nordnet och kan därför inte svara dig på några specifika frågor om det sparande som du sedan har hos dem.

Om du väljer att placera ditt tjänstepensionssparande i Lärarfonder får vi 300 kr i ersättning rån Folksam fondförsäkringsaktiebolag för den service vi ger till dig i samband med detta. Vi får även motsvarande ersättning om vi ger dig service i samband med flytt av ditt tjänstepensionskapital till Lärarfonder.

Tillsynsmyndigheter 

Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn.
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08 787 80 00
Fax 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Våra rådgivare är anställda av Lärarförsäkringar och registrerade hos InsureSec www.insuresec.se. För kontroll av anställda se Finansinspektionens företagsregister.

Distans- och hemförsäljningslagen

Genom distans- och hemförsäljningslagen gäller 14 dagars ångerrätt. För livförsäkringar gäller 30 dagars ångerrätt. Kontakta din rådgivare om du ångrar det avtal du ingått.

Klagomål och tvist

Missförstånd eller oenigheter kan ofta klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför kontakt med din rådgivare, eller med vår klagomåls­ansvariga genom vårt kontaktformulär på vår webbplats, om det är något du inte är nöjd med.

Som konsument har du också möjlighet att vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumetverket eller till den kommunala konsumentvägledningen.

En eventuell tvist kan prövas av allmän domstol. Som konsument kan du också vända dig till Allmänna reklamations­nämnden för prövning av tvist. Om du anser att våra pensionsrådgivare har brutit mot InsureSec:s regelverk eller god försäkringsdistributionssed kan du göra en anmälan till InsureSec som utreder frågan.

Klicka här för kontaktuppgifter till InsureSec 

Ansvarsförsäkring

Enligt lagen om försäkringsförmedling gäller ansvar för ren förmögenhetsskada som har orsakats genom uppsåt eller oaktsamhet. Eventuellt anspråk på skadeståndsersättning måste göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att eventuell skada har uppkommit. Det finns möjlighet att rikta krav på ersättning direkt från försäkringsgivaren för ansvarsförsäkringen. Högsta ersättning vid försäkrings­förmedling är 1 250 618 EURO per skada och 2 501 236 EURO per år. Vid förmedling och investerings­rådgivning av fondandelar är högsta ersättning 500 000 EURO per skada och 750 000 EURO per år.

Folksam Ömsesidig sakförsäkring (organisationsnummer 502006-1619) är försäkringsgivare för ansvars­försäkringen.
Adress: Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm
Telefon: 0771 – 960 960
Webbplats: www.folksam.se

Vid förmedling av försäkringar som anknuten förmedlare gäller försäkringsbolagens ansvar för ren förmögenhets­skada. Kontaktuppgifter till de försäkringsbolag som Lärarförsäkringar är anknutna till (Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkringar) finns på Lärarförsäkringars webbplats, i villkoren för försäkringen samt i försäkringsbeskedet.

Samarbetspartners och ersättning
Om du behöver komplettera ditt pensions-, buffert- eller målsparande med något nytt sparande rekommenderar vi sparande i försäkring hos Folksam (Folksam fondförsäkringsaktiebolag eller Folksam ömsesidig livförsäkring). Om vi rekommenderar dig som är kommunalt anställd lärare att göra ett val för din tjänstepension rekommenderar vi Lärarfonderna (försäkring med fondförvaltning genom Folksam fondförsäkringsaktiebolag) eller KPA (försäkring med traditionell förvaltning).

Om du behöver komplettera ditt övriga försäkringsinnehav rekommenderar vi de försäkringar som Lärarförsäkringar upphandlat för medlemmarna och förmedlar som anknuten försäkringsförmedlare. Lärarförsäkringar är anknutna till Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkringar. För närmare information om Lärarförsäkringars upphandlade försäkringar se Försäkringar.

Lärarförsäkringars verksamhet finansieras genom provision eller förmedlingsersättning från försäkringsbolagen för att vi tar hand om rådgivning, försäljning, administration och personlig service. Genom förmedlingsfullmakten har vi möjlighet att få ersättning som en procentsats på försäkringspremien eller på sparat kapital. Vid förmedling av de försäkringar som vi förmedlar som anknuten förmedlare får vi förmedlingsersättning och provision enligt avtal med de försäkringsbolag som vi är anknutna till.

Våra rådgivare har fast lön och ingen individuell provision eller bonus. Lärarförsäkringars verksamhet är inte vinstdrivande, eventuell vinst används för att förbättra servicen till dig som medlem.