Close

Just nu har Lärarförbundet problem med betalningar. Här kan du som drabbats läsa mer.

Om vår rådgivning

Kontaktuppgifter

Svenska Lärarförsäkringar AB (Lärarförsäkringar)
Organisationsnummer: 556431-9332
Besöksadress: Linnégatan 10, Stockholm
Utdelningsadress: Box 5097, 102 42 Stockholm
Telefon (växel): 08-442 87 10
Webbplats: www.lararforsakringar.se
E-post: kontaktformulär
Fax: 08-442 87 20

Uppdrag och ansvar

Vid vår rådgivning går vi igenom pensionssystemet och de valmöjligheter du har. Vi använder oss av pensionssammanställningen på www.minpension.se. Vid inloggningen på minpension.se kommer vi be dig identifiera dig med mobilt BankID.

Om du behöver komma igång med ett eget sparande till pensionen eller med ett eget sparande till något annat får du råd om det. Vi ser över ditt tjänstepensionssparande och ger dig rekommendationer om det finns något du behöver förändra. Se vilka produkter vi rekommenderar och vilka bolag vi samarbetar med under rubriken ”Registrering, tillstånd och samarbetspartners”.

Behöver du komplettera ditt övriga försäkringsskydd med någon av de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder ger vi dig råd om det.

Du kan själv ha specifika önskemål om att rådgivningen endast ska omfatta ett särskilt område, rådgivaren noterar då det i din rådgivningsdokumentation.

Vår roll är att ge råd utifrån den information om dig som var känd för oss vid rådgivningstillfället. Därför ställer vi inför eller under rådgivningen frågor till dig om din ekonomi, din familjesituation, din vilja att ta risk, den tid du ska spara, hur aktiv du vill vara i ditt sparande och din erfarenhet och kunskap om placeringar. Om du lämnar felaktig information, eller om du avstår från att lämna information, påverkar detta rådgivningen. Om något i din livs­situation förändras behöver din rådgivare informeras om detta.

Din rådgivare kan inte göras ansvarig för storleken på din framtida pension, övriga sparande eller för eventuella brister i ditt försäkringsskydd. Vid sparande i fonder finns inget garanterat belopp utan sparandets storlek beror på fondernas utveckling.

Genom förmedlingsfullmakt kan din rådgivare löpande ge dig personlig service och svara på dina frågor om den försäkring som rådgivaren hjälper dig att komma igång med eller rekommenderar dig att behålla. 

Vid intresse för familjejuridisk rådgivning rekommenderar vi vår samarbetspartner Stance juristbyrå och Juristjouren. För dig som har en hemförsäkring via Lärarförsäkringar rekommenderar vi vår samarbetspartner Familjens Jurist.

För att Lärarförsäkringar ska kunna utföra uppdraget som försäkrings­förmedlare registreras dina kund­uppgifter hos oss. Behandling av dina person­uppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag kan dina person­uppgifter komma att behandlas av bolag som vi sam­arbetar med, t.ex. en försäkrings­givare. Enligt person­uppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av de person­uppgifter vi har om dig. Du har rätt att kostnads­fritt ta del av de person­uppgifter vi har om dig en gång per år.

Skydd av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda och tillhandahålla försäkringar och pensionstjänster som en del av din medlemsservice.

Personuppgifterna behandlas i huvudsak för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal mellan oss, förbunden och försäkringsgivarna. Vi kan även behöva hantera uppgifterna för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk eller när vi har ett berättigat intresse av, eller samtycke för, att hantera dina uppgifter.

Vi behandlar uppgifter som namn, personnummer, adress, hälsoinformation, medförsäkrad och annan relevant information. De grundläggande personuppgifterna har vi fått från ditt fackförbund för att kunna tillhandahålla de försäkringar och tjänster som du har tillgång till som medlem. Utöver det samlar vi i vissa fall in kompletterande uppgifter som behövs för att teckna en specifik försäkring eller för att kunna ge dig råd.

Dina personuppgifter sparas så länge vi behöver dem för det ändamål som de samlats in för. Därefter raderar vi uppgifterna.

Vi lämnar personuppgifter till de försäkringsgivare som vi samarbetar med (idag Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkring) för att de bland annat ska kunna hjälpa oss att reglera skador och göra riskbedömningar. Vid tecknande av kapitalförsäkring läggs försäkringen upp direkt hos försäkringsgivaren.

För att kunna fullfölja vårt uppdrag så kan vi också behöva överföra dina personuppgifter till bolag som vi samarbetar med för IT, telefoni, kommunikation via e-post, postala utskick och kundundersökningar. Vi har då avtal som reglerar bolagets ansvar för behandlingen av personuppgifterna.

Om vi har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter överföras till ett land som inte har motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Vi vidtar då lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, till exempel genom avtal med mottagaren för att säkerställa en korrekt behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som Lärarförsäkringar behandlar om dig och hur dessa används, varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas och du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter.

Det är rätten till begränsning av behandling av personuppgifter som framförallt bör vara det som aktualiseras när du är registrerad hos oss. Detta eftersom mycket av de uppgifter som Lärarförsäkringar behandlar har exempelvis försäkringsdistributionslagen eller försäkringsavtalslagen som legal grund och en radering av personuppgifter kan innebära att eventuella ersättningsanspråk går förlorade eller försvåras om uppgifterna raderas. Det innebär att vi får spara uppgifterna under den tid som lagen kräver, men att vi inte får göra några andra behandlingsåtgärder avseende personuppgifterna än dem. Dina önskemål prövas individuellt och vi återkommer till dig med besked utifrån de önskemål du fört fram till oss. Du har även möjlighet att begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (dataportabilitet).

Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till vår kundservice på

0771-21 09 09. Du kan också vända dig till Lärarförsäkringars dataskyddsombud på dataskyddsombud@lararforsakringar.se. Om du har klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på lararforsakringar.se

Registrering, tillstånd och samarbetspartners 

Lärarförsäkringars verksamhet är registrerad hos Bolagsverket, som anknuten försäkringsförmedlare och som försäkringsförmedlare med eget tillstånd från Finansinspektionen.

Bolagsverket:
Adress: 851 81 Sundsvall, 10            
Telefon: 060-18 40 00    
Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Lärarförsäkringars rådgivningsverksamhet har tillstånd från Finansinspektionen för livförsäkrings­förmedling (samtliga klasser).

Lärarförsäkringars registrering hos Bolagsverket och tillstånd från Finansinspektionen kan kontrolleras genom att kontakta respektive myndighet. För kontaktuppgifter till Finansinspektionen se under rubriken ”Tillsynsmyndigheter”.

Om du behöver starta ett eget sparande till pensionen, eller ett eget sparande till något annat, rekommenderar vi sparande i kapitalförsäkring med traditionell förvaltning hos Folksam ömsesidig livförsäkring eller i kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå hos Nordnet Pensionsförsäkring AB. Vi kan också rekommendera dig sparande i kapitallivränta med traditionell förvaltning hos Folksam ömsesidig livförsäkring. Din ekonomi, familjesituation, mål och syfte för ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden avgör vilken försäkring och placering som vi rekommenderar dig. Läs mer här.

Om vi rekommenderar dig som är kommunalt anställd lärare att göra ett val för din tjänstepension rekommenderar vi Lärarfonder (försäkring med fondförvaltning genom Folksam fondförsäkringsaktiebolag) eller KPA (försäkring med traditionell förvaltning). Om vi rekommenderar dig som tillhör ITP-avtalet att göra ett val för din tjänstepension rekommenderar vi Alecta eller det bolag där du redan är kund så att ditt sparande blir lättare att överblicka. De råd du får har sin utgångspunkt i din ekonomi, familjesituation, mål och syfte för ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden. Läs mer här.

Om du behöver komplettera ditt övriga försäkringsinnehav rekommenderar vi de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder och förmedlar som anknuten försäkringsförmedlare. Lärarförsäkringar är anknutna till Folksam, Bliwa och Sveland. För närmare information om de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder och förmedlar som anknuten försäkringsförmedlare, se Lärarförsäkringars webbplats. Läs mer här.

Ersättningsinformation

Vår verksamhet finansieras inte genom din medlemsavgift utan genom ersättning från försäkringsgivarna för att vi tar hand om administration och service kring försäkringarna. Det blir inte dyrare för dig att vända dig till oss som förmedlare.

Av den ersättning som Lärarförsäkringar får går ingen ersättning direkt vidare till våra enskilda medarbetare. Våra medarbetare har fast lön och ingen individuell provision eller bonus. Lärarförsäkringars verksamhet är inte vinstdrivande utan eventuellt överskott används för att förbättra servicen till dig som kund.

De flesta av våra kunder betalar för de försäkringar de har genom Lärarförsäkringar tillsammans med medlemsavgiften. Det är en kostnadseffektiv hantering som bidrar till att hålla kostnaderna för administrationen nere. Du som med hjälp av våra rådgivare startar ett sparande hos Folksam eller Nordnet betalar däremot för de försäkringarna direkt till dem.

Den ersättning som Lärarförsäkringar erhåller som anknuten försäkringsförmedlare kallas för administrationsersättning: Det finns tre typer av upplägg för administrationsersättning 2020; 1) För vissa försäkringar får vi en fast summa från 0 kr till 425 kr/försäkring och år 2) för en försäkring får vi 5% av premien och 3) för några utvalda produkter får vi ingen administrationsersättning i kronor eller i viss procent av premien utan kan på egen hand besluta vilket påslag som krävs för att täcka våra kostnader, idag är det en fast summa på 0 kr till 372 kr/försäkring och år.

Ersättning vid förmedling av sparandeprodukter

Om du startar ett eget sparande i en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning hos Folksam får vi en ersättning som beräknas utifrån varje insättning multiplicerat med 3 % (sk premieprovision). Årligen får vi en ersättning på kapitalvärdet multiplicerat med 0,1 % (sk beståndsvårdsersättning).

Om du före den 1 feb 2018 har statat ett eget sparande hos Folksam där vi fått en ersättning sk up-front och sedan avslutar ditt sparande inom 36 månader räknat från den månaden då du startade sparandet får vi betala tillbaka ersättning till försäkringsbolaget. Detta kallas att vi har ett annullationsansvar.

Om du startar ett eget sparande i en kapitalförsäkring med sparande i värdepappersdepå hos Nordnet Pensionsförsäkring AB får vi ingen ersättning eftersom det är du själv som vänder dig till Nordnet och startar sparandet. Vi lämnar inte någon förmedlingsfullmakt till Nordnet och kan därför inte svara dig på några specifika frågor om det sparande som du sedan har hos dem.

Om du väljer att placera ditt tjänstepensionssparande i Lärarfonder får vi 300 kr i ersättning från Folksam fondförsäkringsaktiebolag för den service vi ger till dig i samband med detta. Vi får även motsvarande ersättning om vi ger dig service i samband med flytt av ditt tjänstepensionskapital till Lärarfonder.

Tillsynsmyndigheter 

Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn:

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08 787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Vår marknadsföring står under Konsumentverkets tillsyn:
Adress: Box 48, 651 02 Karlstad.
Telefon: 0771–42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Våra pensionsrådgivare är anställda av Lärarförsäkringar och registrerade hos InsureSec www.insuresec.se. För kontroll av anställda se Finansinspektionens företagsregister.

Distans- och hemförsäljningslagen

Genom distans- och hemförsäljningslagen gäller 14 dagars ångerrätt. För livförsäkringar gäller 30 dagars ångerrätt. Kontakta din rådgivare om du ångrar det avtal du ingått.

Klagomål och tvist

Missförstånd eller oenigheter kan ofta klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför kontakt med din rådgivare, eller med vår klagomålsansvariga genom vårt kontaktformulär här på vår webbplats, om det är något du inte är nöjd med.

Som konsument har du också möjlighet att vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket eller till den kommunala konsumentvägledningen.

En eventuell tvist kan prövas av allmän domstol. Som konsument kan du också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvist. Om du anser att våra pensionsrådgivare har brutit mot InsureSec:s regelverk eller god försäkringsdistributionssed kan du göra en anmälan till InsureSec som utreder frågan.

Kontaktuppgifter till samtliga instanser finner du ovan under rubriken "tillsynsmyndigheter".

Ansvarsförsäkring

Enligt lagen om försäkringsdistribution gäller ansvar för ren förmögenhetsskada som har orsakats genom uppsåt eller oaktsamhet. Eventuellt anspråk på skadeståndsersättning måste göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att eventuell skada har uppkommit. Det finns möjlighet att rikta krav på ersättning direkt från försäkringsgivaren för ansvarsförsäkringen. Högsta ersättning vid försäkringsförmedling är 1 250 000 EURO per skada och 2 500 000 EURO per år.

If skadeförsäkring (organisationsnummer 516401-8102) är försäkringsgivare för ansvarsförsäkringen.
Adress: Barks väg 15, 106 60 Bergshamra, Stockholm
Telefon: 0771 – 43 00 00
Webbplats: www.if.se

Vid förmedling av försäkringar som anknuten förmedlare gäller försäkringsbolagens ansvar för ren förmögenhetsskada. Kontaktuppgifter till de försäkringsbolag som Lärarförsäkringar är anknutna till (Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkringar) finner du här.