Close

20 juni stänger kundservice i telefon klockan 13:00. Midsommarafton 21 juni har vi helt stängt.

Om vår rådgivning

Kontaktuppgifter

Svenska Lärarförsäkringar AB (Lärarförsäkringar)
Organisationsnummer: 556431-9332
Besöksadress: Linnégatan 10, Stockholm
Utdelningsadress: Box 5097, 102 42 Stockholm
Telefon (växel): 08-442 87 10
Webbplats: www.lararforsakringar.se
E-post: kontaktformulär
Fax: 08-442 87 20

Uppdrag och ansvar

Som en del av din medlemsservice hjälper vi dig med dina pensionsfrågor. Vid vår rådgivning går vi igenom pensionssystemet och de valmöjligheter du har. Om du vill att samtalet ska handla om information om uttag av pension så styrs samtalet mot detta. Vi använder oss av pensionssammanställningen på minpension.se. Vid inloggningen på minpension.se kommer vi be dig identifiera dig med mobilt BankID och QR-kod. Du kan välja att dela dina uppgifter på minpension.se med oss under pensionsrådgivningssamtalet via kommunikationsverktyget Microsoft Teams. Läs mer om detta i den bekräftelse du fick inför pensionsrådgivningen eller i vår information om ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats.

Om du behöver komma igång med ett eget sparande till pensionen eller med ett eget sparande till något annat får du råd om det. Vi ser över ditt tjänstepensionssparande och ger dig rekommendationer om det finns något du behöver förändra. Se vilka produkter vi rekommenderar och vilka bolag vi samarbetar med under rubriken ”Registrering, tillstånd och samarbetspartners”.

Eventuella uppgifter om ditt eller dina pågående sparanden som vi ger dig råd om bygger på uppgifter som du själv har lämnat till oss inför eller under rådgivningen, exempelvis uppgifter från minpension.se. De uppgifter som ligger till grund för råden som du får från oss noterar vi i rådgivningsdokumentationen. Du ansvarar för att läsa igenom och meddela oss om du tycker att det är något i rådgivningsdokumentationen som inte stämmer.

Om du behöver komplettera ditt övriga försäkringsskydd med någon av de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder som anknuten försäkringsförmedlare så ger vi dig råd om det eller rekommenderar dig ett samtal med våra försäkringsrådgivare.

Du kan själv ha specifika önskemål om att rådgivningen endast ska omfatta ett särskilt område, pensionsrådgivaren noterar då det önskemålet i din rådgivningsdokumentation.

Vår roll är att ge råd utifrån den information om dig som var känd för oss vid rådgivningstillfället. Därför ställer vi inför eller under samtalet frågor till dig om din ekonomi, din familjesituation, mål och syfte med ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden. Om du lämnar felaktig information, eller om du avstår från att lämna information, påverkar detta rådgivningen.

Om något i din livssituation förändras behöver din pensionsrådgivare informeras om detta för att kunna ge dig nya råd som är anpassade till din nya situation.

Din pensionsrådgivare kan inte göras ansvarig för storleken på din framtida pension, övriga sparande eller för eventuella brister i ditt försäkringsskydd. Vid sparande i fonder finns inget garanterat belopp utan sparandets storlek beror på fondernas utveckling.

Genom förmedlingsfullmakt kan din pensionsrådgivare ge dig personlig service och svara på dina frågor om den försäkring som rådgivaren hjälper dig att komma igång med eller rekommenderar dig att behålla.


Vid intresse för familjejuridisk rådgivning rekommenderar vi vår samarbetspartner Stance juristbyrå och Juristjouren. För dig som har en hemförsäkring via Lärarförsäkringar rekommenderar vi vår samarbetspartner Familjens Jurist.

Behandling av personuppgifter

Lärarförsäkringar värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Vi behandlar vi dina personuppgifter huvudsakligen för att fullgöra våra åtaganden enligt de avtal vi har med Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare, enligt försäkringsavtalet och för att följa de lagar och regler som gäller för vår verksamhet. De uppgifter vi behandlar kan exempelvis vara namn och din adress, försäkringsuppgifter, hälsoinformation, uppgifter om medförsäkrade, och annan relevant information.

Uppgifter hämtas in från Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare eller direkt från dig men också från externa källor som exempelvis SPAR. De uppgifter som vi behandlar för att för att kunna ge dig råd framgår av den rådgivningsdokumentation som du får efter pensions- och sparanderådgivningen.

När du har fått rådgivning av oss bevarar vi de uppgifter som är nödvändiga så länge som vi har skyldigheter under din tid som medlem och därefter så länge som du har möjlighet att åberopa rättigheter utifrån rådgivningen.

Vid tecknande av kapitalförsäkring registreras försäkringen direkt hos försäkringsgivaren och vi lämnar därför dina personuppgifter vidare till Folksam eller till Futur Pension för detta. För att teckna Futur Pensions kapitalförsäkring med sparande i fonder kommer dina uppgifter också att behandlas av ett företag som heter Metafore då de tillhandahåller det formulär som används för tecknade av försäkringen.

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om vilka uppgifter det är som behandlas, att få felaktiga uppgifter rättade, att begära att vi begränsar vår behandling samt invända mot den behandling vi utför.

www.lararforsakringar.se hittar du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Där kan du bland annat läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka parter vi delar personuppgifter med och hur du utövar dina rättigheter. Du kan även kontakta vår kundservice på 0771-21 09 09.

Registrering, tillstånd och samarbetspartners 

Lärarförsäkringars verksamhet är registrerad hos Bolagsverket, som anknuten försäkringsförmedlare och som försäkringsförmedlare med tillstånd för livförsäkringsförmedling från Finansinspektionen. De försäkringsklasser som registreringen avser framgår av Näringslivsregistret hos Bolagsverket.

Bolagsverket:
Adress: 851 81 Sundsvall, 10
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Lärarförsäkringars registrering och tillståndet kan kontrolleras genom att kontakta respektive myndighet. För kontaktuppgifter till Finansinspektionen se under rubriken ”Tillsynsmyndigheter”.

Om du behöver starta ett eget sparande till pensionen, eller ett eget sparande till något annat, rekommenderar vi sparande i kapitalförsäkring med sparande i fonder hos Futur Pension eller i kapitalförsäkring med traditionell förvaltning hos Folksam ömsesidig livförsäkring (genom försäkringsprodukten privatpension med traditionell förvaltning vid månatligt sparande och ett maxbelopp per år på 250 000 kr alternativt genom försäkringsprodukten privatägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning vid engångsbelopp på över 250 000 kr). Din ekonomi, familjesituation, mål och syfte med ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden avgör vilken försäkring och placering som vi rekommenderar dig.

Om vi rekommenderar dig som är kommunalt anställd lärare att göra ett val för din tjänstepension och/eller flytta tjänstepensionskapital rekommenderar vi Lärarfonder (försäkring med fondförvaltning genom Folksam fondförsäkringsaktiebolag) eller KPA (försäkring med traditionell förvaltning). Om vi rekommenderar dig som tillhör ITP-avtalet att göra ett val för din tjänstepension och/eller flytta tjänstepensionskapital rekommenderar vi SPP (försäkring med fondförvaltning) eller Alecta (försäkring med traditionell förvaltning). Om vi rekommenderar dig som tillhör det statliga eller kooperativa avtalet att göra ett val och/eller flytta tjänstepensionskapital rekommenderar vi det bolag där du redan är kund så att ditt sparande blir lättare att överblicka. De råd du får utgår från din ekonomi, familjesituation, mål och syfte med ditt sparande, hur aktiv du vill vara, din finansiella ställning och risktolerans samt din kunskap och erfarenhet av finansmarknaden.

Om du behöver komplettera ditt övriga försäkringsinnehav rekommenderar vi de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder och förmedlar som anknuten försäkringsförmedlare. Lärarförsäkringar är anknutna till Folksam, Bliwa och Sveland. För närmare information om de försäkringar som Lärarförsäkringar erbjuder och förmedlar som anknuten försäkringsförmedlare, se Lärarförsäkringars webbplats.

Ersättningsinformation

Vår verksamhet finansieras inte genom din medlemsavgift utan genom ersättning för att vi tar hand om administration och service kring försäkringarna. Det blir inte dyrare för dig att vända dig till oss som förmedlare.

Av den ersättning som Lärarförsäkringar tar emot går ingen ersättning direkt vidare till våra enskilda medarbetare. Våra medarbetare har fast lön och ingen individuell provision eller bonus. Eventuellt överskott används för att förbättra våra erbjudanden till dig som medlem. De flesta av våra kunder betalar för de försäkringar de har genom Lärarförsäkringar tillsammans med medlemsavgiften. Det är en kostnadseffektiv hantering som bidrar till att hålla kostnaderna för administrationen nere. Du som med hjälp av våra pensionsrådgivare startar ett sparande hos Folksam eller Futur Pension betalar däremot för de försäkringarna direkt till försäkringsgivaren.

Anknuten förmedlare och administrationsersättning:
Det finns tre upplägg på administrationsersättningen 2023;
1) För huvudparten av försäkringarna vi förmedlar får vi ingen ersättning från försäkringsgivaren utan istället beslutar vi om vilken försäkringspremie som behövs från dig som kund för att täcka våra kostnader över tid utöver den ersättning som vi behöver betala till försäkringsbolagen för försäkringens riskpremie och driftskostnad (nettomodell). Den ersättning (nettoersättning) som vi erhåller när det gäller dessa försäkringar är en summa på mellan 0 kr till 360 kr per försäkring och år.
2) För vissa av försäkringarna vi förmedlar får vi en ersättning från försäkringsgivaren på mellan 0 kr till 161 kr per försäkring och år.
3) För några av försäkringarna vi förmedlar får vi en engångsersättning från försäkringsgivaren det år försäkringen distribueras på mellan 60 kr till 516 kr.
4) För en av de försäkringar vi förmedlar förekommer också en överskottsmodell som innebär att vi får en utdelning om ett överskott genereras utöver den marginal som försäkringsgivaren har definierat. Överskottsmodellen syftar till att båda parter ska sträva efter att rätt premier till slutkund ska sättas årligen och att målet ska vara att inget överskott ska uppstå.

Ersättning vid förmedling av sparandeprodukter:

Om du startar ett eget sparande i en kapitalförsäkring med fonder hos Futur Pension betalar du en kapitalavgift på 0,15 % till Futur Pension som sedan utgör ersättning till oss.

Om du startar ett eget sparande i en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning hos Folksam får vi en ersättning som beräknas utifrån varje insättning multiplicerat med 3 % (sk premieprovision). Årligen får vi en ersättning på kapitalvärdet multiplicerat med 0,1 % (sk beståndsvårdsersättning).

Om du startat ett eget sparande i kapitalspar med fondförvaltning hos Folksam får vi en årlig ersättning på kapitalvärdet multiplicerat med 0,75 % (sk beståndsvårdsersättning).

Om du före den 1 feb 2018 har statat ett eget sparande hos Folksam där vi fått en ersättning sk up-front och sedan avslutar ditt sparande inom 36 månader räknat från den månaden då du startade sparandet får vi betala tillbaka ersättning till försäkringsbolaget. Detta kallas att vi har ett annullationsansvar.

Observera att kapitalförsäkringarna har försäkringsavgifter som du betalar direkt till Futur Pension eller Folksam och att enskilda fonder har avgifter som tillkommer. Se försäkringarnas faktablad för fullständig avgiftsinformation.  

Om du som är kommunalt anställd lärare väljer att placera ditt tjänstepensionssparande i Lärarfonder får vi 300 kr i ersättning från Folksam fondförsäkringsaktiebolag för den service vi ger till dig i samband med detta. Vi får även motsvarande ersättning om vi ger dig som är kommunalt anställd lärare service i samband med flytt av ditt tjänstepensionskapital till Lärarfonder.

Tillsynsmyndigheter 

Vår verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn:
Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08 787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se Webbplats: www.fi.se

Vår marknadsföring står under Konsumentverkets tillsyn:
Adress: Box 48, 651 02 Karlstad.
Telefon: 0771–42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se Webbplats: www.konsumentverket.se

Våra pensionsrådgivare är anställda av Lärarförsäkringar och registrerade hos InsureSec www.insuresec.se. För kontroll av anställda se Finansinspektionens företagsregister.

Distans- och hemförsäljningslagen

Genom distans- och hemförsäljningslagen gäller 14 dagars ångerrätt. För livförsäkringar gäller 30 dagars ångerrätt. Kontakta din rådgivare om du ångrar det avtal du ingått.

Klagomål och tvist

Missförstånd eller oenigheter kan ofta klaras upp på ett enkelt sätt. Ta därför kontakt med din rådgivare, eller med vår klagomålsansvariga genom vårt kontaktformulär på vår webbplats, om det är något du inte är nöjd med.

Som konsument har du också möjlighet att vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket eller till den kommunala konsumentvägledningen.

En eventuell tvist kan prövas av allmän domstol. Som konsument kan du också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvist. Om du anser att våra pensionsrådgivare har brutit mot InsureSec:s regelverk eller god försäkringsdistributionssed kan du göra en anmälan till InsureSec som utreder frågan.

Kontaktuppgifter till samtliga instanser finns på Lärarförsäkringars webbplats.

Ansvarsförsäkring

Enligt lagen om försäkringsdistribution gäller ansvar för ren förmögenhetsskada som har orsakats genom uppsåt eller oaktsamhet. Eventuellt anspråk på skadeståndsersättning måste göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha

märkt att eventuell skada har uppkommit. Det finns möjlighet att rikta krav på ersättning direkt från försäkringsgivaren för ansvarsförsäkringen. Högsta ersättning vid försäkringsförmedling är 1 250 000 EURO per skada och 2 500 000 EURO per år.

If skadeförsäkring (organisationsnummer 516401-8102) är försäkringsgivare för ansvarsförsäkringen.
Adress: Barks väg 15, 106 60 Bergshamra, Stockholm
Telefon: 0771 – 43 00 00 Webbplats: www.if.se

Vid förmedling av försäkringar som anknuten förmedlare gäller försäkringsbolagens ansvar för ren förmögenhetsskada. Kontaktuppgifter till de försäkringsbolag som Lärarförsäkringar är anknutna till (Folksam, Bliwa och Sveland) finns på Lärarförsäkringars webbplats.