Close

Barnförsäkring

Försäkringen för det allra viktigaste du har.

Fördelar med försäkringen

 • Alla barn är välkomna – ingen hälsoprövning
 • Du kan försäkra egna barn, bonusbarn och barnbarn
 • Finns i tre varianter

Barn har ofta en försäkring genom skolan eller förskolan, men den gäller sällan på fritiden eller när barnet blir sjukt. Små barn som vistas hemma har oftast inget skydd alls. Med en barnförsäkring hos oss får dina barn ett omfattande skydd vid både olycksfall och sjukdom som gäller dygnet runt, även på helger och lov.

Barnförsäkringen ger ekonomisk hjälp för bland annat läkarvård, mediciner, hjälpmedel, vårdbidrag och handikapp i samband med en sjukdom eller ett olycksfall.

 • Barnets ålder 0–7 år 
  Barnförsäkring Bas 118 kr/mån 
  Barnförsäkring Mellan 182 kr/mån
  Barnförsäkring Stor 285 kr/mån

  Barnets ålder 8–25 år
  Barnförsäkring Bas 133 kr/mån
  Barnförsäkring Mellan 206 kr/mån
  Barnförsäkring Stor 320 kr/mån

  Försäkringen betalas tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund.

 • Bas
  Mellan
  Stor

  Jämför Bas, Mellan & Stor

  Bas
  Mellan
  Stor

  Läke- och resekostnader

  Vid sjukdom: Nödvändiga kostnader efter en självrisk som är 3% av prisbasbeloppet i längst 3 år från det att sjukdomen visade sig.

  Vid olycksfall: Nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling i längst 5 år från det att olycksfallet inträffade.

  Övriga reskostnader

  Ersättning för resa mellan bostaden och den fasta arbets- eller utbildningsplatsen i längst 5 år från det att
  olycksfallet inträffade eller inom 3 från det att sjukdomen visade sig.

  Hjälpmedel vid bestående invaliditet

  Nödvändiga och skäliga kostnader upp till 262 500 kr (5 prisbasbelopp) inom 5 år från det att skadan inträffade eller sjukdomen visade sig.

  Akutersättning vid sjukvård över natt

  Ersättning med 600 kr om den försäkrade är inskriven över natt. Högst två gånger per tolvmånadersperiod.

  Hjälpmedel vid dyslexi och dyskalkyli

  Vid diagnosen dyslexi eller dyskalkyli kan schablonersättning för hjälpmedelskostnader lämnas med 3 000 kronor.

  Ersättning vid sjukhusvistelse

  Ersättning med 500 kronor per dag i längst 365 dagar vid sjukhusvistelse.

  Vård i hemmet efter sjukhusvistelse

  Ersättning med 500 kronor per dag i längst 30 dagar för försäkrad yngre än 16 år. Vårdbehovet ska kvarstå i minst 14 dagar från första sjukhusvårdsdagen. Ersättning för högst 365 dagar sammantaget för sjukhusvistelse och för vård i hemmet.

  Vårdkostnader

  Omvårdnadsbidrag
  Ersättning med upp till 131 250 kr (2,5 prisbasbelopp) per år om omvårdnadsbidrag beviljas.

  Tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn
  Ersättning med upp till 131 250 kr (2,5 prisbasbelopp) per år om tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn beviljas. En förutsättning är att vårdbehovet kvarstår minst 14 dagar räknat från första föräldrapenningdagen.

  Fritidsaktivitet

  Ersättning med upp till 4 000 kronor per tolvmånaders period i högst tre perioder för organiserad aktivitet som genomförs efter att den försäkrade har fyllt sex år. Den medicinska invaliditetsgraden måste uppgå till minst 20 procent.

  Krisbehandling för försäkrat barn

  Om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa på grund av ett olycksfall, rån, hot, mobbning, överfall, våldtäkt eller dödsfall inom familjen kan ersättning lämnas för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som försäkringsgivaren anvisar.

  Krisbehandling för nära anhörig

  Har nära anhörig till den försäkrade drabbats av psykisk ohälsa på grund av den försäkrades dödsfall eller ersättningsberättigande olycksfallsskada eller sjukdom kan ersättning lämnas för upp till 10 behandlingar hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som försäkringsgivaren anvisar.

  Dödsfallsbelopp

  Ersättning med 1 prisbasbelopp (52 500 kr 2023) oavsett dödsorsak.

  Medicinsk Invaliditet

  Försäkringsbeloppet är 12,5 prisbasbelopp för Barnförsäkring Bas, 25 prisbasbelopp för Barnförsäkring Stor och 50 prisbasbelopp för Barnförsäkring Stor. Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Från 16% medicinsk invaliditet höjs ersättningen med ett tilläggsbelopp.

  Högsta ersättning är 300 procent av försäkringsbeloppet, är 2 148 750 kr för Barnförsäkring Bas, 4 297 500 kr för Barnförsäkring Mellan och 7 875 000 kr för Barnförsäkring Stor.

  Ekonomisk Invaliditet

  Försäkringsbeloppet är 12,5 prisbasbelopp för Barnförsäkring Bas, 25 prisbasbelopp för Barnförsäkring Mellan och 50 prisbasbelopp för Barnförsäkring Stor.

  Ersättning lämnas om arbetsoförmågan blir bestående och minst halv sjukersättning (ej tidsbegränsad) beviljas innan försäkrad fyllt 32 år eller minst halv aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning beviljas under minst sju år innan försäkrad fyllt 32 år.

  Högsta ersättning är 100 procent av försäkringsbeloppet, 716 250 kr för Barnförsäkring Bas, 1 312 500 kr för Barnförsäkring Mellan och 2 865 000 kr för Barnförsäkring Stor.

  Aktivitetskapital

  Ersättning med upp till 131 250 kr (2,5 prisbasbelopp) per år kan lämnas till försäkrad som på grund av olycksfall eller sjukdom blir arbetsoförmögen och beviljas aktivitetsersättning till minst 50%.

  Ärr

  Ersättning beräknas enligt tabell. Försäkringen lämnar inte ersättning för ärr som har en längd som är mindre än 0,5 cm eller är bagatellartat.

  Vissa diagnoser och händelser

  Ersättning med 10% av valt invaliditetsbelopp om den försäkrade drabbas av cancer, cancer in situ, hjärntumör, sjukdomar i hjärnans kärl, hjärnskador, hjärnhinneinflammation , MS, barnreumatism, SLE, Crohns sjukdom, ulcerös kolit. Transplantation av: njurar, lever, lungor, hjärta, bukspottkörtel, cellöar, eller tarm. Brännskada från grad 2 och minst 10 procent av kroppsytan

  Tandskadekostnader

  Nödvändiga kostnader i max 5 år vid olycksfall.

  Skadade kläder och glasögon

  Ersättning med upp till 0,25 prisbasbelopp (13 125 kr) vid olycksfall.

 • Vi vill att alla barn ska kunna få en barnförsäkring. Därför tecknas vår barnförsäkring utan hälsoprövning. Istället har vi tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla. Det betyder att försäkringen har ett begränsat skydd vid sjukdom under det första halvåret, men ger ersättning för till exempel läke- och resekostnader. Begränsningen gäller inte om försäkringen tecknas medan du omfattas av vår Gravidförsäkring Stor.

   

 • Barnförsäkringen kan tecknas för barn som inte fyllt 18 år. Den kan tecknas för både bonusbarn och barnbarn.

  Försäkringen gäller till och med det kalenderår barnet fyller 25 år.

 • Med våra barn- eller gravidförsäkringar ingår det samtalsstöd i form av kostnadsfria och obegränsade telefonsamtal med barnmorska eller socionom.

  Till våra experter på Familjestöd Direkt ringer du om du har frågor om att vänta barn och att leva med barn. Du är välkommen med alla dina frågor, stora som små, hur ofta du vill. 

 • Om du tecknar försäkringen efter att barnet har fyllt sex år så har den två viktiga begränsningar för vissa sjukdomar: antingen gäller försäkringen inte alls eller så måste försäkringen ha varit gällande i ett år. Det finns begränsningar i ersättningen för vissa sjukdomar, till exempel blödarsjuka, epilepsi och cystisk fibros. För dem får du bara upp till tio procent i medicinsk invaliditet (nedsatt kroppsfunktion) och ingen ersättning för vårdkostnader eller ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga). Du kan inte få full ersättning för sjukdom förrän du haft försäkringen i ett halvår.

  Det finns vissa begränsningar för ersättning vid utlandsvistelse, krig, atomreaktion samt vissa terrorhandlingar.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Avtalnummer

  14605

  Försäkringsgivare

  Folksam.