Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

 

Behandling av personuppgifter

Enligt nya dataskyddsförordningen GDPR

Så här gör Lärarförsäkringar

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här berättar vi därför om hur Lärarförsäkringar hanterar de personuppgifter som vi behöver för att för att kunna erbjuda och tillhandahålla dina medlemsförsäkringar och de pensionstjänster som är en del av din medlemsservice. Här finner du även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

 • Lärarförsäkringar behandlar personuppgifter för att kunna utföra uppdraget vi har fått från Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare (förbunden) att erbjuda och tillhandahålla försäkringsskydd samt tjänsterna pensionsrådgivning och pensionsplanering. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag på ett tryggt och säkert sätt.

  Förbunden lämnas oss de uppgifter vi behöver för att utföra vårt uppdrag. Vi hämtar därutöver uppgifter direkt från dig och vi kan också hämta uppgifter från externa källor som exempelvis SPAR.

  Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden enligt avtal med förbunden, avtalen vi har med de försäkringsgivare vi samarbetar med eller åtaganden enligt försäkringsavtalet, dvs för att förbereda och fullgöra avtal. Vi behandlar också personuppgifter för att vi har rättsliga förpliktelser eller när det gäller känsliga personuppgifter för att fastställa, fullgöra eller försvara rättsliga anspråk. Vissa känsliga uppgifter kan också behandlas för ett viktigt allmänt intresse enligt de lagar och regler som gäller för vår verksamhet. I några fall inhämtar vi ditt samtycke till behandlingen. När vi an­vänder samtycke som rättslig grund så informerar vi dig om det i samband med att vi ber om ditt samtycke och du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Lärarförsäkringar.

  Läs mer om var uppgifterna kommer ifrån

 • Vi för register över de personuppgifter vi får från förbunden, de kompletterande uppgifterna som vi får från dig eller som vi samlar in från annan håll. Vilka uppgifter vi behandlar beror på vilken försäkring eller tjänst du erbjuds, omfattas av eller använder. Om vi inte får de uppgifter vi behöver från dig kan vi inte tillhandahålla eller erbjuda det vi har förbundens uppdrag att göra.

  Om du inte själv har ingått ett avtal med oss, kan du ändå finnas registrerad hos oss eller våra försäkringsgivare. Det gäller exempelvis om du är medförsäkrad, förmånstagare eller om du genom medlem omfattas av vår barnförsäkring.   

  De personuppgifter som vi behandlar kan exempelvis vara ditt namn och din adress, försäkringsuppgifter, hälsoinformation, uppgifter om medförsäkrade, och annan relevant information.

  Läs mer om personuppgifter som vi behandlar 

 • Dina personuppgifter används för att:
  ingå, administrera och fullgöra avtal om försäkringar och tjänster,
  förbereda och hantera erbjudanden, försäljning och rådgivning om försäkring och tillhörande tjänster, följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet, ge dig riktade marknadsföringserbjudanden om försäkringar och tillhörande tjänster, hantera riskbedömning, skadereglering och förmånstagarförordnanden.

  Läs mer om hur vi använder personuppgifterna och ändamålen med behandlingen

  Personuppgifter som vi delar med andra parter

  Lärarförsäkringar lämnar personuppgifter till de försäkringsgivare vi har samarbeten med. Detta eftersom våra försäkringsgivare bland reglerar försäkringsfall och hanterar förmånstagarförordnanden. Våra försäkringsgivare är idag Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkring. Vid tecknande av kapitalförsäkring registreras försäkringen direkt hos försäkringsgivaren.

  För att kunna fullgöra vårt uppdrag så kan vi också lämna dina personuppgifter till företag som vi samarbetar med inom IT, telefoni, e-post kommunikation, postala utskick, och kundundersökningar. Vi har då avtal som reglerar ansvaret för personuppgiftsbehandlingen.

  Om vi anlitar leverantörer som finns utanför EU/EES (s.k. ”tredje land”) säkrar vi att personuppgifterna skyddas på ett korrekt sätt och enligt de krav som gäller enligt GDPR. Bland annat tecknar vi då avtal, som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler, med den leverantör som befinner sig utanför EU/EES.

  Läs mer om personuppgifter som vi delar med andra parter

  Så länge sparas dina uppgifter

  Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för att uppfylla det ändamål för vilka de samlats in.

  När du har varit försäkrad genom oss, eller om du har reserverat dig mot att omfattas av en försäkring, behandlar vi de uppgifter som är nödvändiga utifrån det uppdrag vi har. Om du har haft ett försäkringsskydd behöver vi behandla de uppgifter som är nödvändiga så länge som du har möjlighet att rikta anspråk mot försäkringen. Det innebär att vi vanligen behandlar dina personuppgifter även en tid efter det att en försäkring har avslutats. Hur lång den tiden är beror på vilken försäkring det gäller och den försäkringens preskriptionstid.

  Det finns fastställda rutiner hos oss som redogör för hur länge olika personuppgifter ska sparas och när de ska gallras och raderas. Dina personuppgifter hanteras med sekretess och enligt våra etiska regler.

  Läs mer om hur länge dina personuppgifter sparas

 • Du har rätt att få information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig, att få felaktiga uppgifter rättade, att begära att vi begränsar vår behandling, samt invända mot den behandling vi utför.

  Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till vår kundservice på 0771-21 09 09. Du kan också vända dig till vårt dataskyddsombud på  Du kan också vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet som är Integritetsskyddsmyndigheten.

  Läs mer om dina rättigheter och våra kontaktuppgifter