Close

Många ringer om fakturafrågor just nu. Mer information.

Behandling av personuppgifter

Enligt nya dataskyddsförordningen GDPR

Så här gör Lärarförsäkringar

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Här berättar vi därför om hur Lärarförsäkringar hanterar de personuppgifter som vi behöver för att för att kunna erbjuda och tillhandahålla dina medlemsförsäkringar och de pensionstjänster som är en del av din medlemsservice. Här finner du även kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.

 • Var personuppgifterna kommer ifrån

  Ditt fackförbund, Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund, lämnar de uppgifter till oss som vi behöver för att tillhandahålla de försäkringar och tjänster som du har tillgång till som medlem. Därutöver samlar vi i vissa fall in kompletterande uppgifter som behövs för att teckna en specifik försäkring eller ge dig råd. Om du inte lämnar de uppgifter som vi behöver för att teckna en försäkring kan vi inte tillhandahålla den försäkringen.

  De uppgifter som Lärarförsäkringar behandlar har stöd av följande legala grunder; fullgöra avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse, samtycke eller rättsligt anspråk. Om du lämnat samtycke för behandling av specifika personuppgifter kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Lärarförsäkringar.

 • Personuppgifter som vi behandlar

  Exempel på kategorier av uppgifter som Lärarförsäkringar behandlar är följande:

  • namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress,
  • information om försäkringsinnehav för dig och eventuella medförsäkrade,
  • för de försäkringar där hälsodeklaration krävts vid tecknande av försäkringen, uppgifter om hälsa, såsom exempelvis längd, vikt, olika sjukdomar eller andra hälsobesvär (både nuvarande och tidigare), handikapp, sjukvårdskontakter,
  • handlingar, blanketter och annan information som du skickat in till oss eller som vi skickat till dig,
  • form av medlemskap i ditt fackförbund,
  • avgifter för dina försäkringar och avgifter till ditt förbund,
  • noteringar som vi gjort vid de kontakter vi haft med dig,
  • underlag som du har lämnat inför en pensions- och sparanderådgivning och de råd du fått.

  Uppgifterna om din adress stäms kontinuerligt av mot SPAR och uppdateras vid behov.

 • Hur Lärarförsäkringar använder dina personuppgifter

  De personuppgifter som finns hos Lärarförsäkringar behandlas för att erbjuda försäkringsskydd, tillhandahålla och administrera dina försäkringar, för att kunna ge råd och information om ditt försäkringsbehov samt för att kunna erbjuda och ge dig pensionsrådgivning och pensionsplanering.

  Vi behandlar även personuppgifter för att uppfylla försäkringslagstiftningens krav runt information samt för att informera om det skydd som du har eller kan ha behov av.

  För att säkerställa att vi ger dig och övriga medlemmar en bra service så gör vi regelbundna kundundersökningar där behandling av personuppgifter förekommer.

  Personuppgifter som vi delar med andra parter

  Lärarförsäkringar lämnar personuppgifter till de försäkringsgivare vi har samarbeten med. Detta eftersom våra försäkringsgivare bland annat hjälper oss att reglera försäkringsfall och göra riskbedömningar. Våra försäkringsgivare är Folksam, Bliwa och Sveland Djurförsäkring. Vid tecknande av kapitalförsäkring läggs försäkringen upp direkt hos försäkringsgivaren.

  För att kunna fullfölja vårt uppdrag så kan Lärarförsäkringar överföra dina personuppgifter till bolag som vi samarbetar med inom IT, telefoni, e-post kommunikation, postkommunikation, och kundundersökningar. Vi har då avtal som reglerar ansvaret för den behandling av personuppgifter som förekommer genom samarbetet.

  Om Lärarförsäkringar har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Lärarförsäkringar kommer då att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, t.ex. genom att ingå avtal med mottagaren för att Lärarförsäkringar ska kunna säkerställa en korrekt behandling av dina personuppgifter.

  Så länge sparas dina uppgifter

  Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid. Enligt försäkringslagstiftningen har vi en skyldighet att spara nödvändiga uppgifter i mellan 10-30 år efter det att en försäkring har varit gällande. Personuppgifterna gallras och raders enligt specifika rutiner för detta.

   

 • Har du frågor om hur vi behandlar av dina personuppgifter?

  Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som Lärarförsäkringar behandlar, hur dessa används och att få ett registerutdrag med dessa uppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade eller rättade om de är felaktiga. Du kan även begära att hanteringen begränsas eller invända mot hanteringen av uppgifterna, samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format (s.k. dataportabilitet).

  Dina önskemål prövas individuellt och vi återkommer till dig med besked utifrån de önskemål du fört fram till oss. Det är rätten till begränsning av behandling av personuppgifter som framförallt bör vara det som aktualiseras när du är registrerad hos oss. Detta eftersom många av de uppgifter som vi behandlar har exempelvis FDL och FAL i sin helhet som legal grund och en radering av personuppgifter kan innebära att eventuella ersättningsanspråk går förlorat eller försvåras om uppgifterna raderas. Det innebär även att vi får spara uppgifterna under den tid som lagen kräver, men att vi inte får göra några andra behandlingsåtgärder avseende personuppgifterna än dem.

  Om du har några frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till vår kundservice på telefon 0771-21 09 09. Du kan också vända dig till Lärarförsäkringars dataskyddsombud på dataskyddsombud@lararforsakringar.se. Om du har klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.