Close

Om du inte är nöjd

Lärarförsäkringars verksamhet är en del av din medlemsservice. Om du tycker att vi inte har hanterat ditt ärende tillräckligt bra, eller om något inte har fungerat i kontakten med oss, så vill vi gärna att du berättar det. Dina synpunkter hjälper oss att förbättra servicen för dig och övriga medlemmar.

Prata först med den som skött ditt ärende

Har det skett ett missförstånd så kan vi oftast klara upp det tillsammans. Kontakta därför först den person som hanterat ditt ärende. Om du efter det inte är nöjd så kan du vända dig till klagomålsansvarig på Lärarförsäkringar, Martina Björklund genom vårt kontaktformulär. Du kan alternativt kontakta oss via post: Lärarförsäkringar, Box 5097, 102 42, Stockholm.

Gäller ditt ärende en skada där du anser att försäkringsgivaren tagit ett felaktigt beslut så kan du vända dig till någon av följande instanser:

Beslut i ett ärende avseende olycksfallsförsäkring, livförsäkring, gravidförsäkring, barnförsäkring, hemförsäkring, sjukförsäkring och omställningskapital, samt studerandeförsäkring, Olycksfallsförsäkring senior, Sparliv senior, Diagnosförsäkring senior och inkomstförsäkring

Kundombudsmannen Folksam
106 60 Stockholm. Tel: 020-65 52 53, fax: 08-772 72 17 E-post: kontakta via kontaktformulär. Kundombudsmannen Folksam, som är fristående från Folksam, prövar opartiskt och kostnadsfritt om ett ärende handlagts på rätt sätt. Anmälan måste göras inom ett år från Folksams slutliga besked.

Försäkringskommittén Folksam
106 60 Stockholm. Tel: 0771-960 960
Försäkringskommittén är en grupp där representanter från Folksam och förbunden, genom Lärarförsäkringar, är representerade. Kommittén kan granska ärenden i samverkan med Kundombudsmannen Folksam.

Personförsäkringsnämnden
Box 240 67, 104 50 Stockholm. Tel: 08-522 787 20
När det gäller försäkringsmedicinska frågor rörande liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkring kan du själv begära prövning i Personförsäkringsnämnden. Blankett för ansökan om prövning beställer du av Folksam eller av Personförsäkringsnämnden.

Beslut i ett ärende avseende Sjukvårdsförsäkring samt Sjukvårdsförsäkring vid olycksfall Senior

Kundklagomålsansvarig Trygg-Hansa
106 26, Stockholm. Tel: 0771-111 110. E-postadress: kundsynpunkter@trygghansa.se. Kundklagomålsansvarig är Leif Holmberg.

Försäkringskommittén Trygg‐Hansa

Produktchef Trygg-Hansa, Care, 106 26 Stockholm.
Försäkringskommittén är en grupp där representanter från Trygg-Hansa och förbunden, genom Lärarförsäkringar, är representerade. Kommittén kan granska ärenden i samverkan med Trygg-Hansas Försäkringsnämnd.

Trygg‐Hansas Försäkringsnämnd

Adress: Försäkringsnämnden 106 26 Stockholm. E-postadress: forsakringsnamnden@trygghansa.se
I nämnden, som är helt opartisk, är endast sekreteraren från Trygg-Hansa. Ordförande är domare eller annan jurist. Nämnden prövar inte ärenden som lämpligen bör handläggas av annan nämnd. Detta gäller till exempel medicinska bedömningar i skadeärenden som ska prövas av personförsäkringsnämnden. Den som begär prövning i nämnden ska anmäla detta till nämndens kansli inom 6 månader från beslutet.

Personförsäkringsnämnden

Box 24067, 104 50 Stockholm. Tel: 08-522 787 20. 
Personförsäkringsnämnden kan lämna rådgivande yttranden i vissa tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag som rör sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring.

Beslut i ett ärende avseende djurförsäkring

Klagomålsansvarig

Sveland Djurförsäkringar

Att: Klagomålsansvarig

Box 199

221 00 Lund

E-post: klagomal@sveland.se

Sveland Djurförsäkringars Skadeprövningsnämnd

Box 199

221 00 Lund

I Sveland Djurförsäkringars Skadeprövningsnämnd kan du begära att få ditt skadeärende prövat. Detta gör du genom att i ett skriftligt överklagande ange hur och varför beslutet bör ändras, tillsammans med ditt namn och skadenummer. Den skriftliga överklagan måste inkomma senast sex månader från det att Sveland Djurförsäkringar skickat sitt beslut.

Om du är missnöjd med veterinärvård
Besök denna sida för mer information.

Samtliga ärenden

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174, 101 23 Stockholm. Tel: 08-508 860 00 Fax: 08-508 860 01, E-post: arn@arn.se
ARN är en statlig myndighet som bland annat behandlar privatpersoners försäkringstvister. Prövningen, som är kostnadsfri, kan inte avse medicinska bedömningar och inte tvister som rör lägre belopp än 2 000 kronor. Anmälan till ARN måste göras senast inom ett år efter det att du har framfört ditt klagomål till försäkringsgivaren.

Tingsrätt

Du har också rätt att få sitt ärende prövat i tingsrätten. I många fall kan den rättsskyddsförsäkring som finns i hemförsäkringen utnyttjas.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24 215 Stockholm. Tel: 08-22 58 00, fax: 08-24 88 91 www.konsumenternasforsakringsbyra.se
För råd i försäkringsfrågor kan privatpersoner också vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri. Enskilda skadefall eller försäkringstvister prövas dock inte.

Tänk på att inte vänta för länge med att söka ersättning från din försäkring eftersom rätten till ersättningen kan gå förlorad. I regel måste det ske inom tio år från försäkringsfallet. Rätten till utbetalning av försäkringsersättning preskriberas i enlighet med de regler som anges i försäkringsavtalslagen (2005:104).