Close

Nytt i försäkringarna 2019

Från den 1 januari 2019 sker ett antal förändringar av våra försäkringar. En av de större är att vi höjer slutåldern för olycksfallsförsäkringen, livförsäkringen och sjukvårdsförsäkringen. Fler lärare arbetar idag ett eller ett par år längre, och fler som har gått i pension går tillbaka till arbete på grund av bristen på lärare. Det är därför viktigt att vi värnar om deras, och övriga medlemmars, trygghet med ett förlängt skydd i flera försäkringar.

Nedan kan du läsa om samtliga förändringar i medlemsförsäkringarna som gäller från den 1 januari 2019.

Barnförsäkring
Premien höjs mellan tre och fem kronor per månad då prisbasbeloppet höjs med 1 000 kr. Med höjningen av prisbasbeloppet kommer större ersättningsbelopp att betalas ut.

Sammanfattning:
- Högre prisbasbelopp ger högre ersättning
- Något högre premier

Hemförsäkring
Premien för hemförsäkringen är oförändrad nästa år. Om några postnummerområden ändras så kan vissa få en lite högre premie, medan andra får en lite lägre. Självrisken i Hemförsäkring Bas och Mellan höjs från 1 500 kronor till 1 800 kronor och i Hemförsäkring Stor från 750 kronor till 900 kronor.

Självrisken har varit oförändrad i många år, men hela branschen ser nu ett behov av att höja den till följd av kraftigt ökade skadekostnader. Det är framför allt reseskadorna som har ökat.

I hemförsäkringen införs även ett åtagande i ansvarsförsäkringen för uppsåtlig skada som orsakats i en nödsituation och som genererar ett skadeståndsansvar.

Sammanfattning:
- Höjd självrisk
- Åtagande i ansvarsförsäkringen införs

Livförsäkring
För livförsäkringen höjs slutåldern till hela kalenderåret där du som medlem fyller 68 år. Det sker utan någon höjning på premien som är oförändrad för alla som har ett livförsäkringsbelopp på 500 000 kronor. Premien sänks för samtliga som har ett livförsäkringsbelopp från 1 000 000 kronor och uppåt. Som mest sänks premien med 41 kronor i månaden.

Avtrappningen för ersättning ändras för samtliga och börjar först vid 60 års ålder i stället för 55 års ålder.

Sammanfattning:
- Oförändrad eller lägre premie
- Höjd slutålder
- Ny avtrappning

Olycksfallsförsäkring
Premien sänks för samtliga med en krona samtidigt som slutåldern höjs från 67 år t.o.m. hela kalenderåret där du som medlem fyller 68 år.

Ideell ersättning med 4 000 kronor per försäkringsfall som tidigare lämnats vid bland annat överfall tas bort - ersättning för korttidsterapi kvarstår. Överfallsskydd ingår i vår hemförsäkring med ett betydligt högre belopp än det som tas bort i Olycksfallsförsäkringen.

Ersättningen för sårskada i fingrar/tår sänks till 1 000 kronor.

Sammanfattning:
- Lägre premier för samtliga
- Små justeringar i villkoret
- Höjd slutålder

Sjukförsäkring
Slutåldern höjs t.o.m. månaden innan du som medlem/medförsäkrad fyller 66 år.

Sjukvårdsförsäkring
Kravet på hälsodeklaration tas bort och försäkringen tecknas i stället mot full arbetsförhet. Slutåldern höjs till utgången av det år du fyller 68 år.

Sammanfattning:
- Ändrat krav på hälsodeklaration
- Höjd slutålder

Ungdomspaketet
Premien sänks med en krona per månad.

Har du frågor?
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-21 09 09.