Close

Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen som ger dig rätt vård snabbt.

Fördelar med försäkringen

 • Ingen hälsoprövning
 • Medicinsk rådgivning dygnet runt
 • Vårdgaranti

En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården som både snabbt och enkelt ger dig den vård som du behöver.

Med en sjukvårdsförsäkring så undviker du onödigt lidande och oro och kan istället ägna mer kvalitetstid åt nära och kära. Att slippa hamna i vårdkö till specialist eller operation och alltid ha tillgång till kvalificerad sjukvårdsrådgivning ökar också dina möjligheter att fortare komma tillbaka till arbetet.

 • Pris

  Månadspremie

  - 35 år: 98 kr
  36-41 år: 144 kr
  42-51 år: 168 kr
  52-61 år: 264 kr
  62-68 år: 328 kr

 • Vad innehåller försäkringen?

  Sjukvårdsrådgivning/ Sjukvårdsplanering
  Erfarna sjuksköterskor som kan svara på dina medicinska frågor och tipsa om t. ex. egenvårdsåtgärder. Det är också de som lotsar dig till rätt privatvårdgivare och bokar besök. Rådgivningen är öppen dygnet runt, alla dagar. Vårdplaneringen har öppet vardagar 7-17.

  Privat läkarvård
  Kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling.

  Annan privat behandling
  Kostnader för 10 behandlingstillfällen hos exempelvis psykolog, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor förutsatt att behandlingen är medicinskt motiverad. I samråd med vårdplaneringen kan ersättning i vissa fall i stället lämnas för patientavgift i offentligvården upp till maximalt ett högkostnadsskydd.

  Privat operation och sjukhusvård
  Kostnader i samband med sjukhusvård, operationer och operationsförberedande undersökningar.

  Resor och logi
  Ersättning för resor längre än 10 mil enkel resa. Även nödvändiga och skäliga kostnader för kortare resor ersätts vid privat operation som försäkringen ersätter.

  Eftervård
  Kostnader för eftervård, som ordinerats av läkare i samband med ersättningsbar privat operation och sjukhusvård.

  Hjälpmedel
  Ersättning med max 50 000 kr om läkaren föreskriver ortopedtekniska hjälpmedel.

  Second opinion
  Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden avseende en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.

  Kristerapi
  Tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog om den försäkrade drabbats av krisreaktion på grund av: sjukdom, olycksfallsskada, nära anhörigs (make/maka/sambo, registrerad partner samt den försäkrades barn) död eller överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld i hemmet som den försäkrade tillfogats av familjemedlem (make/maka/sambo, registrerad partner, barn, föräldrar eller syskon) eller annan och som polisanmälts.

  Förmånligt Synsam-abonnemang
  Genom ett samarbete med Synsam får du som har sjukvårdsförsäkringen första månaden gratis när du tecknar "Synsam Abonnemang". Under "Ladda ner" till höger hittar du mer information.

  Offentlig vård
  Ersättning lämnas för patientavgifter upp till vid var tid gällande högkostnadsskydd. Ersättning lämnas även för patientavgifter vid sluten sjukhusvård. Med offentlig vård menas vård som betalas enligt landstingets fastställda patientavgifter.

  Försäkringsbelopp
  2 000 000 kr per försäkringsfall för läkarvård, operation och sjukhusvård samt eftervård.

  Vårdgaranti
  Försäkringen ger dig kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid till inskrivning för vård på privat sjukhus inom 14 arbetsdagar därefter. Vårdgarantin gäller från det sjukvårdsplaneringen fått nödvändig medicinsk dokumentation eller information.

  Om vårdgarantin inte uppfylls så får du 1 500 kr/per dag fr. o. m. den 7:e arbetsdagen fram till datum för specialistläkarkontakt eller fr. o. m. den 15:e arbetsdagen fram till datum för inskrivning för operation eller annan behandling på privatsjukhus. Ersättning lämnas i max 30 dagar.

 • Vem kan teckna försäkringen?

  Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas t. o. m. 68 års ålder. Du kan även teckna försäkringen för make/maka, registrerad partner eller sambo.

  Från och med 2019 krävs ingen hälsodeklaration för att teckna sjukvårdsförsäkringen. Allt som krävs är att du är fullt arbetsför. Se definition nedan:

  För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller har vilande sådan ersättning.

 • Var och hur länge gäller försäkringen?

  Försäkringen gäller t.o.m. det kalenderår du fyller 68 år. Den gäller dygnet runt för vård inom Sverige för dig som är bosatt och folkbokförd i Sverige eller arbetar i Sverige men bor i annat skandinaviskt land. Försäkringen ger även möjlighet till cancervård utomlands.

 • Så här använder du försäkringen

  1. Kontakta din vårdcentral/husläkare alternativt gynekolog. Om du efter den grundläggande medicinska utredningen/behandlingen hos primärvårdsläkaren blir remitterad till specialistläkare ber du om en kopia på remissen för att kunna använda försäkringen. För behandling hos psykolog räcker det att din husläkare skriver remiss/intyg om att du behöver behandling. Vårdplaneringen kan boka tid hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor utan krav på remiss om de bedömer att denna behandling sannolikt är tillräcklig för de anmälda besvären.

  2. Skicka remissen till vårdplaneringen på adressen nedan.

  3. Vårdplaneringen bokar rätt behandling på en tid som passar dig.

  Kontakt

  För att kontakta sjukvårdsrådgivningen eller sjukvårdsplaneringen så kan du som har en sjukvårdsförsäkring ringa 0771-111 610.

  Adress vårdplaneringen

  Trygg-Hansa Vårdplanering
  c/o GHP Vård & Hälsa
  Sundbybergsvägen 9
  17173 Solna

 • Digital vårdplanering

  Du som har sjukvårdsförsäkringen kan använda en särskild app för vårdplanering och rådgivning när du behöver planerad vård eller medicinsk rådgivning, för att få kontakt med de legitimerade sjuksköterskorna hos vårdplaneringen.

  Du kan träffa sjuksköterskorna i videosamtal eller ta kontakt via meddelanden. I appen kan du också bifoga bilder och eventuella remisser. Allt sker i en säker miljö där du loggar in med BankID.

  Så laddar du ner appen
  Appen finns i App Store och Google Play. Där hittar du den genom att söka på Vårdplanering Trygg-Hansa.

 • Viktigt att veta

  Försäkringen gäller inte för:

  • sjukdom som visat symptom, eller skada som inträffat, före tecknandet av försäkringen och som finns nedtecknad i patientjournal. Om det gått mer än 2 år sedan den senaste behandlingen av sjukdomen/olycksfallet gäller dock försäkringen för det förnyade vårdbehovet,
  • behandling av tänder,
  • försämring av hälsotillståndet som beror på missbruk av alkohol, narkotiska medel, andra berusningsmedel, sömnmedel, dopingpreparat eller andra läkemedel,
  • kosmetiska behandlingar och operationer som inte är en följd av ersättningsberättigad sjukdom eller olycksfallsskada,
  • rutinkontroll och förebyggande åtgärder med anledning av havandeskap, förlossning, abort och sterilisering,
  • fertilitetsutredning och behandling av infertilitet,
  • glasögon, linser eller operativa ingrepp inklusive laserkirurgi, i syfte att korrigera brytningsfel,
  • skada om du utfört eller medverkat till brottslig handling,
  • sjukdomar som faller under smittskyddslagen, till exempel salmonella och vissa andra smittsamma sjukdomar, omfattas från årsskiftet inte heller av försäkringen,
  • vård av kroniska sjukdomar. Försäkringen bekostar utredningen så att du får en diagnos och hjälper dig vidare till den offentliga vården.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Försäkringspremien aviseras tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund. Betalningssättet är också detsamma som du har valt för medlemsavgiften.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad.

  Avtalsnummer

  14 700