Close

Olycksfallsförsäkring Senior

Behovet av försäkringar upphör inte för att du blir pensionär. Snarare tvärtom.

Fördelar med försäkringen

 • Ingen hälsoprövning
 • Du kan försäkra make/maka eller sambo
 • Gäller hela livet

Som pensionär har du inget skydd genom en arbetsgivare, utan all tid är fritid. Kanske har du också ett mer aktivt liv som pensionär än när du arbetade och mer tid att ägna dig åt saker som du drömt om. Låt inte ett bristande försäkringsskydd stå i vägen.

 • 29 kr/månad. Försäkringen kostar lika mycket för medförsäkrad som för medlem.


 • Försäkringen kan tecknas från den 1 januari det år du fyller 70 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att teckna Olycksfallsförsäkring Senior. Du kan medförsäkra make/maka eller sambo.

 • Försäkringen gäller utan slutålder så länge du är pensionärsmedlem i ditt förbund.

   

 • Olycksfallsersättning

  700 kr vid läkarvård. Vid fortsatt läkarvård efter 12 månader utbetalas upp till 1 000 kr per år i upp till 5 år.

  Akutersättning

  För olycksfall som kräver läkarvård utbetalas: 700 kr efter minst 8 dagars akut sjuktid i en följd, 700 kronor vid ytterligare minst 7 dagars, totalt minst 15 dagars, akut sjuktid.

  Sjukhusvistelse och korttidsboende

  Du kan också få ersättning vid sjukhusvistelse och vid boende på korttidsboende. Ersättningen är 100 kr/dag i max 180 dagar inom 5 år vid inskrivning på sjukhus eller rehabklinik över natt. 100 kr/dag vid inskrivning på korttidsboende som kommunen godkänt.

  Rehabilitering vid olycksfallsskada

  Upp till 1 000 kr vid medicinsk rehabilitering utanför offentlig vård.

  Tandskador

  Nödvändiga kostnader inom 5 år. Tugg- och bitskador ersätts inte

  Övriga kostnader

  För olycksfall som kräver läkarvård lämnas ersättning under akut sjuktid (behandlings- och läkningstid) för nödvändiga merkostnader för; hemhjälp, fotvård och hårvård, skadade glasögon, skadad hörapparat med högst 10 000 kr, skadade kläder, specialkläder för viss verksamhet dock högst 10 000 kr under försäkringens giltighetstid, högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kr samt andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kr.

  Kroppsskadeersättning

  Medför olycksfallsskadan läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid (behandlings- och läkningstid) inom 5 år utbetalas ett engångsbelopp mellan 1 000-25 000 kronor. Ersättning lämnas för samma olycksfallsskada med flera kroppsskador med högst 20 000 kr. Därutöver kan ersättning lämnas vid förlamning.

  Invaliditet

  Leder olycksfallsskadan till bestående nedsättning av kroppsfunktionen kan ersättning lämnas för Medicinsk invaliditet. Försäkringsbeloppet är 300 000 kr. Från 8 procent medicinsk invaliditet höjs ersättningen med ett tilläggsbelopp. Högsta ersättning är 200 procent av försäkringsbeloppet, dvs 600 000 kr.

  Ärr

  Ersättning enligt tabell.

  Dödsfall

  Om du avlider som en direkt följd av olycksfallsskada utbetalas 40 000 kr till dödsboet. 

  Kristerapi

  Kristerapi Upp till 10 psykologkonsultationer vid ersättningsberättigad olycksfallsskada, nära anhörigs (make, maka, registrerad partner, sambo, syskon, den försäkrades barn) död. Ersättning lämnas även för tolk samt för resor till och från behandling.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

 • Olycksfallsförsäkring Senior gäller utan begränsningar inom  Norden. Utanför  Norden gäller den i upp till 12 månader. Försäkringen gäller på fritiden. Se villkor för omfattning.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Avtalsnummer

  14602

  Försäkringsgivare

  Folksam.