Close

Sjukförsäkring

Minskar inkomstbortfallet om du blir sjukskriven länge.

Fördelar med försäkringen

 • Försäkring vid allvarliga diagnoser ingår
 • Samtalsstöd dygnet runt
 • Du kan försäkra make/maka eller sambo

En liten förkylning är inte så farlig och påverkar inte ekonomin speciellt mycket. Men en längre tids sjukskrivning kan göra det svårt att klara sig på ersättningen från den allmänna sjukförsäkringen.

Med en sjukförsäkring får du en ekonomisk förstärkning om du skulle bli sjukskriven under en längre tid. Försäkringen innehåller månadsersättning, omställningskapital som är en större engångsersättning, diagnosförsäkring och begravningshjälp.

 • Beräkna pris

  Fyll i din ålder
 • Vad innehåller försäkringen?

  Månadsersättning 

  Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning på upp till 2 700 kronor per månad i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst halv arbetsoförmåga.

  Den månatliga ersättningen kan betalas ut vid flera sjuktillfällen. I vissa andra sjukförsäkringar har du bara rätt till ersättning en gång.

  Månadsersättningen utbetalas efter en karenstid. Läs mer under fliken Viktigt att veta.

  Omställningskapital

  Omställningskapitalet är en extra ersättning i form av ett engångsbelopp på upp till 300 000 kronor. Ersättningen betalas ut när du varit 100 procent arbetsoförmögen i 36 månader under en sammanhängande period av 42 månader. Ersättningen minskar med några procentenheter per år fr.o.m. 40 års ålder till 57 år då rätten till ersättning från omställningskapitalet upphör.

  Diagnosförsäkring

  Diagnosförsäkring är en ersättning på 75 000 kronor som betalas ut vid svåra diagnoser som: cancer, hjärtinfarkt, stroke, Motorneuron syndrom, MS, Parkinsons sjukdom, kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit), Neuroborrelios, kvarstående men av TBE, operation av hjärtats kranskärl, operation av förträngning eller aneurysm i aorta, operation av hjärtklaff, upphörande av njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, dövhet, förlust av arm eller ben, blindhet, förlorad talförmåga eller förlamning.

  Begravningshjälp

  Skulle du avlida före 59 års ålder betalar sjukförsäkringen 20 000 kronor till ditt dödsbo.

 • Vem kan teckna försäkringen?

  Sjukförsäkringen kan tecknas t.o.m. månaden innan du fyller 66 år. Du kan även försäkra make/maka eller sambo. För att teckna sjukförsäkringen behöver du vara fullt arbetsför. Se definition under rubriken Viktigt att veta.

 • Så länge gäller försäkringen

  Månadsersättningen och diagnosförsäkringen gäller t. o. m. månaden innan du fyller 66 år. Omställningskapitalet och begravningshjälpen gäller t. o. m. månaden du fyller 59 år.

 • Viktigt att veta

  Ersättningstiden för den månatliga ersättningen kan begränsas om du inom två år från det att försäkringen tecknats insjuknar i samma sjukdom som tidigare gjort dig arbetsoförmögen i minst 30 dagar i följd.

  För att ha rätt till omställningskapitalet ska du ha insjuknat före 56 års ålder.

  Du kan inte få ersättning från diagnosförsäkringen för en diagnos som du tidigare haft eller för senkomplikationer av en sjukdom som diagnostiserats före du tecknade försäkringen eller innan diagnosförsäkringen infördes 2008-04-01.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Hälsokrav

  För att kunna teckna sjukförsäkringen så behöver du vara fullt arbetsför. För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller har vilande ersättning.

  Karens

  Månadsersättningen utbetalas efter en karenstid på 90 dagar. Undantag: För dig som är pågående sjuk sedan en tidpunkt före den 1 januari 2012 gäller 2011 års villkor vilket betyder att din karens är 360 dagar.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad.

  Symtomklausul

  Under de första tolv månaderna kan du inte få ersättning för skador där symtomen visat sig före anslutningen.

  Avtalsnummer

  14 601

 • Frågor och svar

  • Vad innebär karenstid i sjukförsäkringen?

   Innan du kan få ersättning från det som kallas "månadsersättning" ska du uppfylla en karens om 90 dagar sjukskrivning. Anledningen till karensen om 90 dagar är att du via din arbetsgivare har en försäkring som ersätter dig under de första 90 dagarna.

  • Vad är skillnaden mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring?

   Sjukförsäkringen är tänkt att ge ekonomisk ersättning för att kompensera för inkomstbortfall i samband med sjukskrivning och/eller sjukdom, medan sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som ger dig snabbare vård.

  • Gäller sjukförsäkringen för sjukhusvård?

   Nej, sjukförsäkringen ersätter inte sjukhusvård. Om du har en olycksfallsförsäkring så ger den ersättning för sjukhusvård i samband med ett olycksfall.

  • Vad händer med sjukförsäkringen när jag går i pension/fyller 65 år?

   Sjukförsäkringen har en slutålder vid 66 års ålder. Om du slutar arbeta innan dess så kan du inte få månadsersättning eftersom den är ett komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan. Diagnosersättningen i sjukförsäkringen gäller dock om du slutat arbeta. Det är viktigt att sedan behålla sin sjukförsäkring till slutåldern då den automatiskt konverteras till en Diagnosförsäkring Senior.

Samtalsstöd

I sjukförsäkringen ingår tjänsten Samtalsstöd dit du kan vända dig för att få hjälp med bl.a. stress, missbruk, relationsproblem, förändringar samt ekonomiska och juridiska problem.

Samtalsstödet är öppet dygnet runt och du ringer anonymt på telefon 0200-22 22 82.