Close

20 juni stänger kundservice i telefon klockan 13:00. Midsommarafton 21 juni har vi helt stängt.

Sjukförsäkring

Minskar inkomstbortfallet om du blir sjukskriven länge.

Fördelar med försäkringen

 • Månadsersättning upp till 3 600 kr i max 36 månader
 • Försäkring vid allvarliga diagnoser ingår
 • Du kan även försäkra make/maka eller sambo

En liten förkylning är inte så farlig och påverkar inte ekonomin speciellt mycket. Men en längre tids sjukskrivning kan göra det svårt att klara sig på ersättningen från den allmänna sjukförsäkringen.

Med en sjukförsäkring får du en ekonomisk förstärkning om du skulle bli sjukskriven under en längre tid. Försäkringen innehåller månadsersättning, omställningskapital som är en större engångsersättning, diagnosförsäkring som ersätter vid vissa svåra diagnoser samt begravningshjälp.

I sjukförsäkringen ingår tjänsten samtalsstöd dygnet runt.

 • Fyll i din ålder
 • Ersättning vid förebyggande vård

  Genomförd behandlingsplan, utfärdad av läkare tidigast 30 dagar efter anslutning till försäkringen kan (beroende på omfattning) ge ersättning på upp till 3 000 kr. Ersättningen utgår i form av en engångs­ersättning. Ingen karenstid.

  Månadsersättning 

  Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall utbetalas en månatlig ersättning på upp till 3 600 kronor per månad i upp till 36 månader. För rätt till ersättning krävs minst 25 procent arbetsoförmåga.

  Den månatliga ersättningen kan betalas ut vid flera sjuktillfällen. I vissa andra sjukförsäkringar har du bara rätt till ersättning en gång.

  Månadsersättningen utbetalas efter en karenstid. Läs mer under fliken Viktigt att veta.

  Rehabiliteringskapital

  Rehabiliteringskapital betalas ut efter ett års arbetsoförmåga. Ersättning lämnas med ett engångsbelopp motsvarande 15 procent av försäkringsbeloppet. Försäkringsbeloppet kan vara reducerat på grund av din ålder.

  Omställningskapital

  Omställningskapitalet är en extra ersättning i form av ett engångsbelopp på upp till 300 000 kronor. Ersättningen betalas ut när du varit minst 25 procent arbetsoförmögen i 36 månader under en sammanhängande period av 42 månader före fyllda 62 år. Ersättningen minskar med 5 procentenheter per år fr.o.m. 45 år tills 20 procent av omställningskapitalet kvarstår.

  Omställningskapital utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar arbetsoförmågan enligt följande:

  • Om du är arbetsoförmögen till en fjärdedel eller till hälften under karenstiden lämnas ersättning med hälften av försäkringsbeloppet.

  • Om du är arbetsoförmögen till minst tre fjärdedelar under hela karenstiden lämnas ersättning med hela försäkringsbeloppet.

  Diagnosförsäkring

  Diagnosförsäkring är en ersättning på 75 000 kronor som betalas ut vid svåra diagnoser som: ALS, Alzheimers sjukdom, andra demenssjukdomar, cancer, hjärnhinneinflammation, hjärtinfarkt, njursvikt, Multipel skleros, muskeloskeletala sjukdomar, Parkinsons sjukdom, Psoriasisartrit, Reumatoid artrit, Schizofreni, stroke, virussjukdomar i centrala nervsystemet.

  Begravningshjälp

  Skulle du avlida före 62 års ålder betalar sjukförsäkringen 20 000 kronor till ditt dödsbo.

  Samtalsstöd

  I sjukförsäkringen ingår tjänsten samtalsstöd dit du kan vända dig för att få hjälp med bl.a. stress, missbruk, relationsproblem, förändringar samt ekonomiska och juridiska problem. Ring anonymt dygnet runt på telefon 0200-22 22 82. De som svarar är socionomer, psykologer, familjerådgivare, alkohol- och drogexperter, jurister och ekonomer.


 • Sjukförsäkringen kan tecknas t.o.m. månaden innan du fyller 66 år. Du kan även försäkra make/maka eller sambo.

  För att omfattas av sjukförsäkringen behöver du vara fullt arbetsför vid anslutningen till försäkringen och de senaste 90 dagarna innan dess. Du kan också om­fattas av försäkringen om du har varit fullt arbetsför minst 90 kalenderdagar i följd någon gång efter det att du anslutits till sjukförsäkringen.

  Se definition av fullt arbetsför under "Viktigt att veta" och rubriken "hälsokrav" nedan.

 • Månadsersättningen och diagnosförsäkringen gäller t.o.m. månaden innan du fyller 66 år. Rehabiliteringskapitalet, omställningskapitalet och begravningshjälpen gäller t.o.m. månaden du fyller 62 år

 • Ersättningar i sjukförsäkringen

  För att ha rätt till omställningskapitalet ska du ha insjuknat före 56 års ålder.

  Du kan inte få ersättning från diagnosförsäkringen för en diagnos som du tidigare haft eller för senkomplikationer av en sjukdom som diagnostiserats före du tecknade försäkringen eller innan diagnosförsäkringen infördes 2008-04-01.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Hälsokrav

  För att omfattas av sjukförsäkringen behöver du vara fullt arbetsför vid anslutningen till för­säkringen och de senaste 90 dagarna innan dess. Du kan också om­fattas av försäkringen om du har varit fullt arbetsför minst 90 kalenderdagar i följd någon gång efter det att du anslutits till sjukförsäkringen.

  För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller har vilande ersättning.

  Symtomklausul

  Under de första tolv månaderna kan du inte få ersättning för skador där symtomen visat sig före anslutningen.

  Karens

  Månadsersättningen utbetalas efter en karenstid på 90 dagar. Undantag: För dig som är pågående sjuk sedan en tidpunkt före den 1 januari 2012 gäller 2011 års villkor vilket betyder att din karens är 360 dagar.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Avtalsnummer

  14 601

  Försäkringsgivare

  Folksam.

 • Frågor och svar

  • Innan du kan få ersättning från det som kallas "månadsersättning" ska du uppfylla en karens om 90 dagar sjukskrivning. Anledningen till karensen om 90 dagar är att du via din arbetsgivare har en försäkring som ersätter dig under de första 90 dagarna.

  • Sjukförsäkringen är tänkt att ge ekonomisk ersättning för att kompensera för inkomstbortfall i samband med sjukskrivning och/eller sjukdom, medan sjukvårdsförsäkringen är en försäkring som ger dig snabbare vård.

  • Nej, sjukförsäkringen ersätter inte sjukhusvård. Om du har en olycksfallsförsäkring så ger den ersättning för sjukhusvård i samband med ett olycksfall.

  • Sjukförsäkringen har en slutålder vid 66 år. Om du slutar arbeta innan dess så kan du inte få månadsersättning eftersom den är ett komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan. Diagnosersättningen i sjukförsäkringen gäller dock om du slutat arbeta. Det är viktigt att sedan behålla sin sjukförsäkring till slutåldern då den automatiskt övergår i en Diagnosförsäkring Senior.