Close

Studerandeförsäkring

En billig och omfattande försäkring för dig som pluggar till lärare.

Fördelar med försäkringen

 • Kombinerad olycksfalls-, diagnos- och livförsäkring
 • Kostar bara 21 kr/mån
 • Ingen hälsoprövning

Många studenter är dåligt försäkrade och tycker att försäkringar är krångligt. Därför har vi tagit fram en speciell försäkring för dig som pluggar till lärare. Enkel att skaffa, billig att ha och omfattande om något skulle hända.

Skulle du, till exempel, ramla och skada tänderna kan det bli dyrt. Då kan det vara skönt med en försäkring som tar hand om de nödvändiga kostnaderna. Lärarförsäkringars studerandeförsäkring är en kombinerad olycksfalls-, diagnos- och livförsäkring som gäller dygnet runt.

 • Pris

  21 kr/månad

 • Vem kan teckna försäkringen?

  Försäkringen kan tecknas av studerandemedlemmar t. o. m. 29 års ålder. Allt som krävs är att du är fullt studieför.

 • Så länge gäller försäkringen

  Försäkringen gäller så länge du är studerandemedlem i något av förbunden, längst t. o. m. månaden innan du fyller 30 år. Därefter överförs du till våra ordinarie försäkringar.

 • Vad innehåller försäkringen?

  Olycksfallsförsäkring
  Försäkringen gäller dygnet runt och ger ersättning för läkarvård vid olycksfall. Den ersätter också andra kostnader som kan uppstå i samband med ett olycksfall, till exempel skadade kläder och glasögon. Skulle du råka ut för ett olycksfall som ger bestående invaliditet betalar försäkringen ut upp till 1 000 000 kronor.

  Livförsäkring
  Försäkringen innehåller ett efterlevandeskydd som ger dina anhöriga 50 000 om du skulle avlida. Försäkringen omfattar även ett barnskydd som ger ersättning om ditt barn skulle bli arbetsoförmöget eller avlida.

  Diagnosförsäkring
  Diagnosförsäkring är en ersättning på 75 000 kronor som betalas ut vid svåra diagnoser som: cancer, hjärtinfarkt, stroke, Motorneuron syndrom, MS, Parkinsons sjukdom, kvarstående men av hjärnhinneinflammation (meningit), Neuroborrelios, kvarstående men av TBE, operation av hjärtats kranskärl, operation av förträngning eller aneurysm i aorta, operation av hjärtklaff, upphörande av njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS från blodtransfusion eller behandling, dövhet, förlust av arm eller ben, blindhet, förlorad talförmåga eller förlamning.

 • Viktigt att veta

  Du kan inte få ersättning från diagnosförsäkringen för en diagnos som du tidigare haft eller för senkomplikationer av en sjukdom som diagnostiserats före du tecknade försäkringen eller innan Diagnosförsäkringen infördes 2010-01- 01.

  För att omfattas av livförsäkringens dödsfallskaptital ska du ha varit fullt studieför/arbetsför de senaste 30 dagarna innan ansökan inkommit till Lärarförsäkringar för att livförsäkringen ska kunna börja gälla för dig, eller att du senare varit fullt studieför/arbetsför under 30 dagar i följd.

  För att anses som fullt studieför/arbetsför ska man kunna fullgöra sina studier respektive sitt vanliga arbete utan inskränkningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och /eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad

  Avtalsnummer

  14 603